Company Activity

13 June 2019โครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 3R< Back

สำนักงานอุสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้วุฒิบัตรแด่ บมจ.เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ ได้ผ่านการเข้าร่วมโครงการ “โครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 3R” จากการนำตะกรันจากการหลอมเหล็กมาผลิตเป็นวัสดุซ่อมและปูทางเดิน “ยางมะตอย” มีวัตถุประสงค์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งมอบประโยชน์แก่ชุมชน ซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัล จำนวน 12 ราย จากสถานประกอบการทั้งหมด 200 ราย ณ โรงแรม ทวาราวดีรีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562