Company Activity

26 April 2019ภาพบรรยากาศงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562< Back

ภาพบรรยากาศงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น ณ ห้องอโศก 2 ชั้น C โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ สุขุมวิท เทอร์มินัล 21