Company Activity

25 May 2022นายศุภชัย ยิ้มสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบริหาร เป็นผู้แทนเข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตรรางวัลองค์กรโปรงใส ในพิธีมอบรางวัลองค์กรโปรงใส ครั้งที่ 10< Back

(ภาพข่าว) นายศุภชัย ยิ้มสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบริหาร เป็นผู้แทนเข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตรรางวัลองค์กรโปรงใส ในพิธีมอบรางวัลองค์กรโปรงใส ครั้งที่ 10 (NACC Integrity Awards) จาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งบริษัทได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2