ความรับผิดชอบต่อสังคมบริษัทในฐานะองค์กรที่ดีมุ่งที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับสังคมด้วยการยึดมั่นหลักการในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็กเพื่อสนับสนุนส่งเสริมและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสถียรภาพในตลาดอุตสาหกรรมเหล็ก ทั้งจะดำเนินกิจการอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นโยบายภาพรวม

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าภายใต้การกำกับดูแลองค์กรที่ดี โดยดำเนินงานด้วยสำนึกความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านต่างๆ ทั้งสิ่งแวดล้อมและชุมชนจากการประกอบกิจการขององค์กร โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน ปฎิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ยึดต่อแนวปฎิบัติสากล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้ง จะมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุง เพื่อสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทมีนโยบายยึดถือความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งต้องดำเนินการและพยายามดำเนินการเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับคู่ค้าและคู่แข่งขันโดยประโยชน์สูงสุดของบริษัท รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญาอย่างเคร่งครัดเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน โดยกำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (The code of conduct) ดังนี้

 • ในกรณีที่บริษัทคู่ค้ามีความเกี่ยวพันกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในทางธุรกิจให้บุคคลดังกล่าวต้องแจ้งรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนที่บริษัทจะเข้าทำธุรกรรมนั้น
 • ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าที่มีต่อคู่ค้าอย่างซื่อตรงและเป็นธรรม กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ให้แจ้งรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อติดต่อคู่ค้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
 • ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้หรือเสนอให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์แก่บุคคลภายนอกอันจะทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมทางธุรกิจ รวมทั้งหลีกเหลี่ยงการรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์จากคู่ค้า

บริษัทมุ่งมั่นจะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้ง บริษัทยังให้ความสำคัญในการสร้างและสนับสนุนให้มีวัฒนธรรมด้านการกำกับดูแลกิการที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กรเพื่อให้กรรมการและพนักงานทุกคนถือปฎิบัติและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดเป็นสำคัญ ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักดีถึงภัยร้ายแรงการคอร์รัปชั่นทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่นกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจ บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน โดยเผยแพร่นโยบายไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทตามลิ้งค์ http://www.chowsteel.com/media/ pdf/20161220-chow-anti-corruption-th.pdf และในเดือนตุลาคม 2559 บริษัทได้เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฎิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

บริษัทมีนโยบายยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนและให้ความเคารพในเกียรติศักดิ์ศรีและสิทธิส่วนบุคคลของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เปิดโอกาสการว่าจ้างงานอย่างเสมอภาคและไม่ยินยอมให้มีการเลือกปฏิบัติการกีดกันแรงงาน การล่วงละเมิดหรือการข่มขู่คุกคามอันเนื่องมาจากความแตกต่างด้านสัญชาติ เชื้อชาติชนชั้น เพศ อายุ ศาสนา หลักความเชื่อ และสถานภาพทางสังคม ผบู้ ริหารและพนักงานมีโอกาสที่จะไดรั้บการสนับสนุนส่งเสริมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างเท่าเทียมและเหมาะสมตามความจำเป็นของตำแหน่งงานแต่ละระดับ บริษัทมีนโยบายดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและเอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิผล โดยกำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมกันในโอกาสการทำงานไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (The code of conduct) ดังนี้:

 • พึงปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรีและสิทธิส่วนบุคคล
 • พึงปฏิบัติต่อบุคคลอย่างสุภาพโดยเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ แม้ว่าจะมีความแตกต่างในสัญชาติ เชื้อชาติ ชนชั้น เพศ อายุ ศาสนา หลักความเชื่อ สถานภาพทางสังคม
 • พึงเคารพในวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยและของประเทศต่างๆที่มีการติดต่อดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ และดำเนินกิจกรรมในวิธีทางที่เหมาะสมต่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ
 • เมื่อพบเหตุผิดปกติใดที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยในที่ทำงาน ผู้บริหารและพนักงานพึงแจ้งรายงานต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการแก้ไขโดยทันที

การจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์

บริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ (คสว.) มีหน้าที่ร่วมหารือในการจัดให้มีสวัสดิการและเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์แก่พนักงาน รวมทั้ง กำหนดนโยบายให้พนักงานได้รับสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการอย่างเป็นธรรม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีขึ้น สร้างแรงจูงใจในการทำงาน และพัฒนาศักยภาพในการทำงานอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง ในปี 2558-2559 บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมาโดยบริษัทดำเนินการ ดังนี้:-

 • จัดให้มีการปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจในการทำงานเป็นองค์กร และปฏิบัติตามนโยบายของบริษํทไปในทิศทางเดียวกัน
 • ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
 • การแต่งตั้ง การโยกย้าย รวมทั้ง การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องกระทำด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้ง การกระทำ หรือการปฏิบัติของพนักงานนั้นๆ
 • จัดให้มีสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม เช่น เครื่องแบบพนักงาน การประกันภัยอุบัติเหตุ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย เบี้ยขยัน ทุนการศึกษา สถานที่ออกกำลังกาย เป็นต้น
 • เปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถ โดยจัดส่งให้เข้าอบรมหลักสูตรและสัมมนาต่างๆ ภายนอกบริษัท
 • ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานในโรงงาน เริ่มด้วย “โครงการจุดพักผ่อนสบายสไตส์เชาว์” เชิญชวนให้พนักงานทุกคนร่วมกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ จัดมุมพักผ่อน ให้มีความปลอดภัย สุขภาพอนามัย ร่างกายและทรัพย์สินของพนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • ปฎิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัย โดยเปิดโอกาสให้พนักงานระดับปฏิบัติการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มาจากความต้องการของพนักงานที่ปฏิบัติงานระดับปฏิบัติการ บริษัทให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบกับพนักงานเองแล้ว บริษัทยังได้ให้ความสำคัญไปถึงกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อภายนอก จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์ขึ้นเพื่อร่วมกันพิจารณาปรับปรุงแก้ไขผลกระทบต่างๆ และส่งเสริมให้บริษัทมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชนมากยิ่งขึ้น

เมื่อปี 2555 บริษัทได้เข้าโครงการ CSR-DIW และได้รับใบรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment) แสดงถึงการที่บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีการสื่อสารภายในองค์กรให้ทราบโดยทั่วกัน และใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) แสดงถึงการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสำเร็วตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้ นอกจากนี้บริษัทยังได้รับประกาศนียบัตรรับรองการได้ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม และในปี 2558 บริษัทได้รับใบรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม

ความหลากหลายและโอกาสแห่งความเท่าเทียม

บริษัทตระหนึกถึงความหลากหลายด้านภาษา เชื้อชาติ และการศึกษา ของพนักงาน ด้วยการเปิดช่องทางในการสื่อสารต่างๆ โดยผ่านหัวหน้างาน และกล่องรับฟังความคิดเห็น แต่ไม่พบว่ามีข้อร้องเรียนจากพนักงานในเรื่องของการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกันเกิดขึ้น

บริษัทให้ความสำคัญกับการผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามที่ลูกค้าต้องการและปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นหลัก ทั้งนี้ ต้องเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับและหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการปฏิบัติต่อลูกค้าและคุณภาพผลิตภัณฑ์ไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (The code of conduct) ดังนี้

 • ต้องรู้และเข้าใจกระบวนการผลิตและปฏิบัติตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดพื่อส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพและรวดเร็ว
 • ต้องศึกษาและทำความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
 • ต้องปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความสุภาพให้เกียรติและมีนํ้าใจ
 • ต้องเคารพความเห็นและการตัดสินใจของลูกค้าไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า
 • ต้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
 • ต้องเอาใจใส่ต่อข้อร้องเรียนของลูกค้าและดำเนินการอย่างเป็นธรรม เพื่อดำเนินการให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว

การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรที่ใช้เป็นวัตถุดิบในกิจกรรมของบริษัทรวมถึงการใช้พลังงานต่างๆ ในกระบวนการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นพลังงานหลักของธุรกิจผลิตเหล็กแท่งยาว ทั้งนี้ บริษัทได้ถูกจัดให้เป็นโรงงานควบคุมหมายเลข TSIC-ID: 37110-0166 ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.2540 บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการอนุรักษ์พลังงานเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับองค์กรและได้มีการตั้งเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน โดยเปรียบเทียบจากพลังงานที่ใช้ต่อหน่วยผลผลิต และยังได้จัดทำรายงานการจัดการพลังงาน รวมถึง แต่งตั้งให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานที่มีคุณสมบัติตามที่กฎกระทรวงกำหนด โดยบริษัทได้นำส่งรายงานการจัดการพลังงานให้แก่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในเดือนมีนาคมของทุกปี ทั้งนี้ ในปี 2557 บริษัทได้รับใบรับรองโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมโลหะ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และได้รับใบรับรองว่าเป็นสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม จากกระทรวงอุตสาหกรรม

การป้องกันและผลกระทบจากมลพิษ

บริษัทใช้เทคโนโลยีเตาหลอมเหนี่ยวนำด้วยไฟฟ้าซึ่งส่งผลให้ปริมาณมลพิษทางอากาศตํ่ากว่าเตาหลอมประเภทอื่น สำหรับมลสารที่เกิดขึ้น ได้แก่ ฝุ่นละออง ซึ่งประกอบด้วยฟูมออกไซด์ของเหล็กและโลหะอื่นๆ ที่เจือปนในเศษเหล็ก บริษัทจึงได้ติดตั้งระบบควบคุมการแพร่กระจายของมลสารที่แหล่งกำเนิดด้วยเครื่องดักฝุ่นแบบถุงกรอง (Bag house filter) ทำให้สามารถลดปริมาณมลพิษทางอากาศได้ จึงไม่ทำลายสุขภาพของพนักงานและชุมชมบริเวณข้างเคียงโรงงงาน

บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงาน นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2551และบริษัทได้นำส่งรายงานติดตามมาตรการดังกล่าวต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุก 6 เดือน โดยได้มีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระเพื่อทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนและสังคมพื้นที่ใกล้เคียงโรงงาน ซึ่งประกอบด้วยตำบลหนองกี่ จำนวน 12 หมู่บ้านและตำบลนาดี จำนวน 2 หมู่บ้าน ซึ่งบริษัทเน้นการพัฒนาชุมชม 7 ด้าน คือ ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านสิ่งแวดล้อมด้านศาสนา ด้านกีฬาสาธารณสุขและความปลอดภัย ด้านสังคม และด้านแรงงานสัมพันธ์ โดยเผยแพร่กิจกรรมการพัฒนาชุมชนไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทตามลิ้งค์ http://www.chowsteel.com/media/pdf/20151511-chow-csr-2015-th.pdf จากความมุ่งมั่นร่วมพัฒนาชุมชนส่งผลให้บริษัทได้รับใบรับรองและรางวัลต่างๆ ดังนี้

 1. ปี 2555 ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการได้ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมเบื้องต้น (CSR-DIW for Beginner Award) จากกระทรวงอุตสาหกรรม
 2. ปี 2555 ได้รับใบรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวว ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment) มีความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีการสื่อสารภายในองค์กรให้ทราบโดยทั่วกัน จากกระทรวงอุตสาหกรรม
 3. ปี 2555 ได้รับใบรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) การดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้สำเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้ จากกระทรวงอุตสาหกรรม
 4. ปี 2557 ได้รับใบรับรองว่าเป็นสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม จากกระทรวงอุตสาหกรรม
 5. ปี 2557 ใบรับรองโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมโลหะ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 6. ปี 2557 ได้รับใบรับรองโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการนํ้าในโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 7. ปี 2558 ได้รับใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (โรงงานสีขาว) จังหวัดปราจีนบุรี จากกระทรวงมหาดไทย
 8. ปี 2558 ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 9. ปี 2558 ได้รับรางวัลเกียรติยศในโครงการ CSR-DIW Award 2015 (Standard for Corporate Social Responsibility และ Department of Industrial Works) โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม จากกระทรวงอุตสาหกรรม
 10. ปี 2558 ได้รับใบรับรองว่าเป็นอุตสากรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาความต่อเนื่องจากระทรวงอุตสาหกรรม
 11. ปี 2559 ได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่น” ระดับจังหวัด ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

บริษัทมีนโยบายให้สรุปผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อจัดให้มีกรอบแนวทางการทำงาน งบประมาณ และความเหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัท โดยเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทตามลิ้งค์ http://www.chowsteel.com/media/pdf/20151511-chow-csr-2015-th.pdf

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นหน้าที่สำคัญที่ต้องดำเนินการควบคู่กันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 ที่บริษัท เน้นการพัฒนาชุมชนให้ สอดคล้องกับพื้นที่โดยแบ่งเป็น 7 ด้าน ดังนี้

 1. ด้านการศึกษา
 2. ด้านอาชีพ
 3. ด้านสิ่งแวดล้อม
 4. ด้านศาสนา
 5. ด้านกีฬา สาธารณะสุข และความปลอดภัย
 6. ด้านสังคม
 7. ด้านแรงงานสัมพันธ์

บริษัทได้จัดทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมเพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมสามารถสรุปได้ดังนี้

 • โครงการแบ่งปันความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อน้องในชุมชน

  บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งภายในองค์กร และภายนอกนั่นคือชุมชนและสังคมรอบข้าง จึงร่วมกับโรงเรียนภายในพื้นที่ตำบลหนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี จัดแผนการเรียนเชิงปฎิบัติการ เกี่ยวกับความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดกระบวนการความรู้เผยแพร่ให้กับนักเรียนภายในพื้นที่ รัศมี 5 กม. พร้อมทั้งมีการฝึกปฎิบัติการ เพื่อเสริมสร้างแนวคิดอันเป็นประโยชน์ เพื่อให้เยาวชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว และสังคมชุมชน ต่อไป โดยใช้องค์ความรู้จากพนักงานภายในองค์กร และ เปิดโอกาสให้ทีมนักศึกษาฝึกงาน จาก มหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาอนามัยและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการจัดทำโครงการในครั้งนี้ด้วย

 • โครงการประกวดภาพวาดระบายสีเพื่อชิงทุนการศึกษา

  บริษัท ได้จัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา หลายต่อหลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็นการอบรมให้ความรู้ การสนับสนุนด้านทุนการศึกษา การมอบวัสดุ-อุปกรณ์ ที่จำเป็น และ สนับสนุนสื่อการสอน ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมต่างๆภายในสถานศึกษาโครงการประกวดภาพวาดระบายสีเพื่อชิงทุนการศึกษา มีที่มาจากโครงการประกวดเพื่อชิงทุนการศึกษา ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา เราได้จัดโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี แต่มีการปรับเปลี่ยนการประกวด ไม่ว่าจะเป็นการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ ประกวดเรียงความ ประกวดภาพวาดระบายสี เพื่อออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับเยาวชนภายในพื้นที่ ทั้งนี้ ยังถือเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงออกในสิ่งที่เหมาะสม สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่

 • โครงการเชาว์อาสาพัฒนา

  บริษัทได้แนวคิดจากการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและพนักงานบริษัทเพื่อสร้างความตระหนักให้พนักงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เช่น การเปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรม การลงชุมชนเพื่อพบปะและร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมอาสาพัฒนาสถานที่ส่วนกลางของชุมชนต่างๆ ซึ่งในโครงการนี้ช่วยสร้างจิตสำนึกรักองค์กรและรักชุมชนได้เป็นอย่างดี