วิสัยทัศน์และพันธกิจ

“มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาวสูมาตรฐานสากล”

เป็นบริษัทชั้นนำในการผลิตและจำหน่ายเหล็กแท่งยาวในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นเป็นผู้นำด้านต้นทุนและคุณภาพ ภายใต้มาตรฐานสากล ด้วยจรรยาบรรณที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สภาพแวดล้อมและสังคม

  1. ผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีคุณภาพ
  2. มุ่งสู่การเจริญเติบโตด้วยการขยายกำลังการผลิตและผลิตสินค้า ต้นทุนต่ำ
  3. ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของ ลูกค้า
  4. ต่อยอดธุรกิจโครงการพลังงานทดแทน
  5. พัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงาน
  6. เสริมสร้างคุณภาพชีวิต อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม