วิสัยทัศน์และพันธกิจ

“มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาวสู่มาตรฐานสากล”

บริษัทมีความมุ่งมั่นเป็นบริษัทชั้นนำในการผลิตและจำหน่ายเหล็กแท่งยาวในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นเป็นผู้นำด้านต้นทุนและคุณภาพภายใต้มาตรฐานสากลด้วยจรรยาบรรณที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สภาพแวดล้อม และสังคม

บริษัทมุ่งเน้นการเป็นผู้นำด้านต้นทุนและคุณภาพในการผลิตและจำหน่ายเหล็กแท่งยาวในประเทศไทย

  1. มุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาวที่มีคุณภาพ
  2. มุ่งเน้นการเจริญเติบโตด้วยการขยายกำลังการผลิตและผลิตสินค้าต้นทุนต่ำ
  3. มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาวเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
  4. มุ่งเน้นการการขยายธุรกิจพลังงานทดแทน
  5. มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ความสามารถให้เหมาะสมกับงาน
  6. มุ่งเน้นเสริมสร้างคุณภาพชีวิต อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม