คณะผู้บริหาร

ตำแหน่ง
กรรมการ, กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการผู้จัดการ, รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ

อายุ : 44 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา

 • หลักสูตร Book Keeping and Accountant, London Chamber of Commerce and Industry, United Kingdom
 • หลักสูตร Trading Practice Studies, Lee Wai Lee Technical Institute, Hong Kong

การอบรม

 • ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ, บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท เกนกิ ซูชิ บางกะปิ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เซน-เรียว นิฮอนมูระ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ร้อยละ 5.06 (จำนวน 40,500,000 หุ้น)

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2552

ตำแหน่ง
กรรมการ, กรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้จัดการ

อายุ : 41 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี Suffolk Sawyer School of Management, Suffolk University, USA

การอบรม

 • ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD)หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ, บริษัท เชาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ร้อยละ 5.06 (จำนวน 40,500,000 หุ้น)

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2552

ตำแหน่ง
กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี (รักษาการ)

อายุ : 39 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา

 • ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรม

 • หลักสูตร CFO in Practice รุ่นที่ 5 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 • หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ, บริษัท เชาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ไม่มี

ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด

อายุ : 41 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาบัญชีและการเงิน โรงเรียนพณิชยการกรุงเทพ

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน
ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ไม่มี

ตำแหน่ง
กรรมการบริหาร, ผู้อำนวยการโรงงาน

อายุ : 37 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน
ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ไม่มี