ประวัติบริษัท

2561

 • จำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าเคียวแทงโก (Kyotango) ให้แก่ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น มูลค่าซื้อขายรวม 1,540 ล้านเยน (ประมาณ 456 ล้านบาท)
 • จัดตั้ง Sun Solar GK ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศญี่ปุ่น ด้วยส่วนทุน 2,900 บาท (10,000 เยน) โดย PSJP ถือส่วนทุนร้อยละ 100 ของส่วนทุนทั้งหมด เพื่อรองรับการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น
 • โครงการโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น รวม 4 โครงการ เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 31.52 เมกะวัตต์ ระยะเวลารับซื้อ 20 ปี
ชื่อโครงการ กำลังการผลิตติดตั้ง (เมกะวัตต์) อัตรา FiT (เยนต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง)
1. โครงการอิวากิ (Iwaki) 26.68 40
2. โครงการฟุกุย 1 (Fukui 1) 2.22 32
3. โครงการฟุกุย 5 (Fukui 5) 2.05 32
4. โครงการฟุกุย 6 (Fukui 6) 0.57 32
รวม 31.52  

2560

เมษายน

 • CEPL จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 380.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 760.0 ล้านบาท เป็น 570.0 ล้านบาท
 • PCEPL จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 245.0 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 490.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 570.0 ล้านบาท เป็น 815.0 ล้านบาท เพื่อเสนอขาย ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก และผู้ถือหุ้นของบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้น

สิงหาคม

 • PSCL ได้ดำ เนินการลงทุนซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จำกัด จากบริษัท ราชบุรี พลังงาน จำกัด เป็นเงิน 9.60 ล้านบาท
 • CI ได้ดำ เนินการลงทุนซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท อาร์ไอซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินเวสต์เมนต์ จำกัด จากบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นเงิน 60 เหรียญสิงคโปร์ และ 9.51 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นขนาดกำลังการ ผลิตรวม 26.68 เมกะวัตต์ ร้อยละ 100

ตุลาคม

 • SPN ขายโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น โครงการอิบารากิ ขนาดกำลังการผลิต 1.2 เมกะวัตต์ และโครงการโออิตะ ขนาดกำลังการผลิต 3.26 เมกะวัตต์ ให้แก่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในประเทศญี่ปุ่น เป็นเงินประมาณ 2,040 ล้านเยน

ธันวาคม

 • PSCL จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 20.0 ล้านบาท เป็น 50.0 ล้านบาท

2559

เมษายน

 • บริษัทฯ โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติยืนยันการนำบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และอนุมัติยืนยันการเสนอและจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) จำนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 50 สตางค์ คิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย 380,000,000 หุ้น

มิถุนายน

 • จดทะเบียนแปรสภาพบริษัทย่อยเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยใช้ชื่อว่า “บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จาก 10 บาท เป็น 0.50 บาท ต่อหุ้น

ตุลาคม

 • บริษัทย่อยทางอ้อม ได้รับสินเชื่อโครงการ (project finance) จากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) วงเงิน 1,513 ล้านเยน เพื่อนำไปใช้ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 4 โครงการขนาดกำลังการผลิตรวม 4.7779 เมกะวัตต์
 • บริษัทย่อย ได้รับสินเชื่อเพื่อการก่อสร้าง (construction finance) จากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 9,880 ล้านเยน สำหรับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 38 เมกะวัตต์
 • บริษัทย่อยทางอ้อม ได้รับสินเชื่อเพื่อการก่อสร้าง (construction finance) จากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 1,307 ล้านบาท สำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ให้กับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 6 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 8.74 เมกะวัตต์

กันยายน

 • โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Fukui7 ขนาด 587.68 กิโลวัตต์ เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
 • โครงการโรงไฟฟ้าฟุกุย 7 (Fukui 7) จังหวัดฟุกุย เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์โดยมีกำลังการผลิตติดตั้ง 0.54 เมกะวัตต์

พฤศจิกายน

 • โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ในประเทศไทย ซึ่งดำเนินงานโดย CI ขนาดกำลังการผลิตรวม 6.62 เมกะวัตต์ เริ่มจำหน่ายไฟเชิงพาณิชย์
 • ย้ายสำนักงานแห่งใหม่

2558

กุมภาพันธ์

 • บริษัท ได้จัดตั้งบริษัทย่อยทางอ้อมแห่งใหม่ 3 บริษัท คือ 1. Sun Partner Japan GK (“Sun Partner”) 2. Good Solar GK (“Good”) และ 3. Next Energy GK (“Next”) ที่ประเทศญี่ปุ่น ด้วยทุนจดทะเบียนเบื้องต้นบริษัทละ 10,000 เยน โดยบริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น เจแปน จำกัด (“PSJP”) ถือหุ้นในสัดส่วน (ร้อยละ) 100 เพื่อรองรับการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ขนาดกำลังการผลิตประมาณ 18 เมกะวัตต์ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557
 • บริษัท โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติอนุมัติให้เพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงิน เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย และลงทุนในธุรกิจพลังงานในวงเงินสูงสุด ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จากไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 3,000 ล้านบาท
 • บริษัท โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติอนุมัติให้ บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (“CE”) เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 221,536,980 บาท เป็น 570,000,000 บาท
 • RICI ลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ขนาดกำลังการผลิต 27.22 เมกะวัตต์ คิดเป็นมูลค่าโครงการประมาณ 2,872.30 ล้านบาท
 • บริษัท โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติอนุมัติให้บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด จดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัท มหาชน จำกัด เพื่อยื่นคำขออนุญาตเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม.เอ.ไอ.

พฤษภาคม

 • บริษัท โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 มีมติแต่งตั้ง นางสาว คู เมน ไว ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนนายอนาวิล จิรธรรมศิริ ที่ลาออกเพื่อไปดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจในลักษณะ Holding Company ด้วยการถือห้นุ ในบริษัทต่างๆ ซึ่งประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ
 • บริษัท โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 มีมติให้จัดตั้งบริษัทย่อยทางอ้อมในประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อหาโอกาสการลงทุนในประเทศฟิลิปปินส์

มิถุนายน

 • วันที่ 5 มิถุนายน 2558 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น โครงการโออิตะ ขนาดกำลังการผลิต 3.2604 เมกะวัตต์ เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
 • บริษัทฯ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 มีมติอนุมัติให้ลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศฟิลิปปินส์ มีขนาดโครงการประมาณ 25 เมกะวัตต์ คิดเป็นมูลค่าโครงการ 1,500 ล้านบาท

สิงหาคม

 • บริษัทฯ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 มีมติอนุมัติให้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น (ระยะที่ 2) มีขนาดโครงการประมาณ 15 เมกะวัตต์ คิดเป็นมูลค่าโครงการ 1,215 ล้านบาท

กันยายน

 • วันที่ 9 กันยายน 2558 รับรางวัลเกียรติยศในโครงการ CSR-DIW Award 2015 (Standard for Corporate Social Responsibility และ Department of Industrial Works) โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคม จากกระทรวงอุตสาหกรรม
 • วันที่ 10 กันยายน 2558 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น โครงการอิบารากิ ขนาดกำลังการผลิต 1.2 เมกะวัตต์ เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
 • วันที่ 21 กันยายน 2558 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เพิ่มเติม จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ โครงการโนงะตะกำลังการผลิต 1 เมกะวัตต์ โครงการโคเรียว กำลังการผลิต 1.5 เมกะวัตต์ และโครงการชิบูชิ กำลังการผลิต 1 เมกะวัตต์
 • บริษัทฯ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 มีมติอนุมัติให้เข้าร่วมทุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ในขนาดกำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นการร่วมลงทุนระหว่างบริษัท เชาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กับบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทในเครือ และบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สัดส่วน(ร้อยละ) 30 : 60 : 10 และอนุมัติให้บริษัทร่วมทุนที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย เพื่อให้บริการด้านการบริหารจัดการโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ระหว่าง บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด กับบริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์) จำกัด สัดส่วน(ร้อยละ) 40 : 60

พฤศจิกายน

 • วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 โรงไฟฟ้าพลังงงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ฮามาดะ 1 กำลังการผลิต 11 เมกะวัตต์ เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

2557

มกราคม

 • บริษัท โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 ได้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น มีขนาดโครงการประมาณ 18 เมกะวัตต์ ผ่านบริษัท เชาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“CI”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และแต่งตั้งบริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น จำกัด (“CI”) เป็นผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าว
 • บริษัทฯ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 ได้จัดตั้งบริษัทย่อยทางอ้อมในประเทศญี่ปุ่น เพื่อขยายธุรกิจ ลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ และกระจายความเสี่ยง ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 81 ของทุนจดทะเบียนโดยถือผ่าน บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10,000 เยน คือ บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น เจแปน จำกัด (“PSJP”) วัตถุประสงค์เ พื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

เมษายน

 • บริษัท โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 อนุมัติให้บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น เจแปน จำกัด (“PSJP”) เข้าลงทุนในบริษัท AE Solar Godo-Kaisha (“AE Solar”) สัดส่วน (ร้อยละ) 100 มูลค่าการลงทุน 10,000 เยน วัตถุประสงค์ เพื่อรองรับการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ขนาดกำลังการผลิตประมาณ 18 เมกะวัตต์ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 เนื่องจาก AE Solar ได้รับใบอนุญาตขายไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่การไฟฟ้าฯ จากกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่น (METI) ดังนั้น การเข้าลงทุนใน AE Solar จะส่งผลให้กลุ่มบริษัทได้รับใบอนุญาตดังกล่าวทางอ้อม
 • บริษัท เชาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“CI”) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50,000,000 บาท เป็น 130,000,000 บาท เพื่อรองรับการลงทุนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ใปประเทศญี่ปุ่น ขนาดกำลังการผลิต 18 เมกะวัตต์ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 ซึ่งการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะเป็นการรองรับการทยอยชำระเงินของ CI ในโครงการดังกล่าว

สิงหาคม

 • บริษัท โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 อนุมัติให้ บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น จำกัด (“PSCL”) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5,000,000 บาท เป็น 7,100,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 21,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (ร้อยละ) โดยบริษัทสละสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PSCL
 • บริษัทฯ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 อนุมัติให้ออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินต่อผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงและในวงจำกัด ไม่เกิน 10 ฉบับ ณ ขณะใดขณะหนึ่งเพื่อเสริมสภาพคล่องด้านการเงินของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท

กันยายน

 • บริษัท โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 อนุมัติให้บริษัท เชาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“CI”) ลงนามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders Agreement) เพื่อร่วมดำเนินการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในประเทศสิงคโปร์ เพื่อลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ขนาดกำลังการผลิตรวมประมาณ 33 เมกะวัตต์และอนุมัติให้ บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น จำกัด (“PSCL”) ลงนามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders Agreement) เพื่อร่วมดำ เนินการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในประเทศไทย เพื่อให้บริการด้านการบริหารจัดการโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น

ตุลาคม

 • บริษัทโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น เจแปน จำกัด (“PSJP”) จาก 10,000 เยน เป็น 100,000,000 เยน เพื่อรองรับการลงทุนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ขนาดกำลังการผลิตประมาณ 18 เมกะวัตต์ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557
 • บริษัท โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 อนุมัติให้เพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินเพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย และลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน ภายในวงเงินสูงสุด ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จากไม่เกิน 1,000 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
 • จัดตั้งบริษัท โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จำกัด (“OGE”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนแล้วเสร็จ

พฤศจิกายน

 • โครงการ Kyotango โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ที่มีขนาดกำลังการผลิต 4.019 เมกะวัตต์ (DC) เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
 • จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PSCL จำนวน 21,000 หุ้น (คดิเป็นร้อยละ 29.58 ของทุนชำระแล้วของ PSCL ภายหลังการเสนอขาย) ให้แก่ นายซุง โคว ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของ PSCL ในราคาขายที่ 763.21 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) รวมเป็นเงิน 16,027,410 บาท โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ตกลงร่วมกัน และเป็นราคาที่สูงกว่าราคาที่ประเมินได้ตามวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดในราคาหุ้นละ 761.38 บาท ซึ่งประเมินโดยบริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
 • จัดตั้งบริษัท อาร์ไอซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“RICI”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนแล้วเสร็จ

ธันวาคม

 • บริษัท โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 มีมติให้จัดตั้งบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (“CE”) ด้วยทุนจดทะเบียน จำนวน 221,536,980 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 22,153,698 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อเป็นการปรับโครงการการถือหุ้นในกลุ่มบริษัทย่อยของบริษัท
 • บริษัท โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 มีมติอนุมัติให้ บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (“CE”) เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น จำกัด (“PSCL”) จำนวน 71,000 หุ้นในราคาหุ้นละ 761.38 บาท ราคาซื้อขายเป็นราคายุติธรรมที่ประเมินได้ตามวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด โดยที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท
 • บริษัท โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 มีมติอนุมัติให้ บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (“CE”) เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ บริษัท เชาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“CI”) จำนวน 1,300,000 หุ้นในราคาหุ้นละ 128.83 บาท ราคาซื้อขายเป็นราคายุติธรรมที่ประเมินได้ตามวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด โดยที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท
 • บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยทางอ้อมแห่งใหม่ 3 บริษัท คือ 1. จัดตั้งบริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น เยอรมัน จำกัด (“PSGM”) ที่ประเทศเยอรมัน เพื่อการประกันภัยโครงการ และประกันประสิทธิภาพของโครงการพลังงานทดแทน ด้วยทุนจดทะเบียน 25,000 ยูโร 2. จัดตั้งบริษัท ซัน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (“Sun”) และ 3. จัดตั้งบริษัท โซล เพาเวอร์ จำกัด (“Sol”) ที่ประเทศญี่ปุ่น ด้วยทุนจดทะเบียนเบื้องต้นบริษัทละ 10,000 เยนญี่ปุ่น เพื่อรองรับการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ขนาดกำลังการผลิตประมาณ 18 เมกะวัตต์ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557

2556

 • บริษัทได้จัดตั้งบริษัท เชาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“CI”) ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนทั้งในและต่างประเทศ มูลค่าเงินลงทุนจำนวน 41.5 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83 ของทุนจดทะเบียน และจัดตั้งบริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น จำกัด “PSCL” ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจการที่ปรึกษาการลงทุน ที่ปรึกษาการพัฒนาและบริหารโครงการพลังงานทดแทนอย่างครบวงจรทั้งในและต่างประเทศ มูลค่าเงินลงทุนจำนวน 4.05 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81 ของทุนจดทะเบียน เพื่อลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ และกระจายความเสี่ยงไปสู่ธุรกิจพลังงานทดแทน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและสร้างความเติบโตของรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่บริษัทในอนาคต

2555

 • ได้รับใบรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรรมสีเขียว ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment) มีความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีการสื่อสานภายในองค์การให้ทราบโดยทั่วกัน จากกระทรวงอุตสาหกรรม
 • ได้รับใบรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) การดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้สำเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้ จากกระทรวงอุตสาหกรรม
 • ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการได้ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมเบื้องต้น (CSR-DIW) จากกระทรวงอุตสาหกรรม

2554

 • จดทะเบียนเพิ่มสาขา คือ เลขที่ 518/3 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 • เพิ่มทุนชำระแล้วเป็น 800 ล้านบาท โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชน จำนวน 200 ล้านหุ้นและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2554

2553

 • ด้มีการลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าทางบกด้วยมูลค่าเงินลงทุนจำนวน 7.2 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน 18 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพการให้บริการด้านโลจิสติคส์แก่บริษัทในการขนส่งสินค้าของบริษัทให้แก่ลูกค้า
 • ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 จาก Bureau Veritas Certification สำหรับการหล่อเหล็กแท่ง (Manufacturing of Steel Casting) ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 28 ธันวาคม 2556

2552

 • เข้าเป็นสมาชิกของ London Metal Exchange (LME) ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายล่วงหน้าระดับโลกภายใต้ชื่อ CHOW KABINBURI โดยมีชื่อย่อในการซื้อขาย(SWORD Codes)แบ่งตามสถานที่ตั้งคลังสินค้าคือCHOWFE สำหรับFar East ContractและCHOWME สำหรับMediterranean Contract
 • จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยใช้ชื่อว่า “บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน)” และเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 100 บาทเป็น 1 บาทต่อหุ้น

2551

 • ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2000 จาก Bureau Veritas Certification สำหรับการหล่อเหล็กแท่ง (Manufacturing of Steel Casting) ซึ่งได้ครบกำหนดไปแล้วเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553
 • เพิ่มทุนชำระแล้วเป็น 600 ล้านบาท โดยเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนก่อสร้างโรงงานเฟสที่ 2
 • เริ่มดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์โรงงานเฟสที่ 2ด้วยกำลังการผลิตสูงสุด 480,000 ตันต่อปี ทำให้มีกำลังการผลิตสูงสุดรวมทั้งสิ้น 730,000 ตันต่อปี

2550

 • ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 2228(2)/2550 สำหรับกิจการการผลิตเหล็กแท่งยาว เฟสที่ 2 จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นเวลา 8 ปี และลดหย่อนเหลืออัตราร้อยละ 50 จากอัตราภาษีปกติเป็นเวลา 5 ปี

2548

 • ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 1337(2)/2548 สำหรับกิจการการผลิตเหล็กแท่งยาว จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นเวลา 8 ปี และลดหย่อนอัตราร้อยละ 50 จากอัตราภาษีปกติเป็นเวลา 5 ปี
 • เริ่มดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์โรงงานเฟสที่ 1 ด้วยกำลังการผลิตสูงสุด 250,000 ตันต่อปี

2547

 • เริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงงานซึ่งตั้งอยู่ เลขที่ 518/1 หมู่ 9 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

2546

 • บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด ก่อตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 400 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเหล็กแท่งยาว