คณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ

อายุ : 67 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา

 • ปริญญาเอก ด้านวิศวกรรม (Operations Research), Texas A&M University, USA
 • ปริญญาโท ด้านวิศวกรรม (Operations Research), Texas A&M University, USA
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 12)
 • Professional Engineer, State of Texas, USA

การอบรม

 • ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังต่อไปนี้
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 12/2001
  • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 32/2013

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการ, บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ, บริษัท ซิม ซิสเต็ม ประเทศไทย จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ, บริษัท ปกิณ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • กรรมการ, บริษัท คาซาวดี จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ร้อยละ 0.16 (จำนวน 1,298,000 หุ้น)

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2552

ตำแหน่ง
รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

อายุ : 76 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา

 • ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, Missouri University of Science and Technology, USA
 • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, Stanford University, USA
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

 • หลักสูตร Certificate in Regulatory Economics and Processes, University of Florida, USA
 • หลักสูตร Certificate in Telecommunications, Southern Alberta Institute of Technology, Canada
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 78/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

 • นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 • รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก, สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
 • ประธานผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • กรรมการ, บริษัท เอสพียูนิเสอร์ช จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ไม่มี

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2552

ตำแหน่ง
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 66 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา

 • ปริญญาโท พัฒนศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรม

 • หลักสูตร Certificate Visiting Colleague Program, University of Hawaii at Manao, USA
 • ประกาศนียบัตรผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง (รุ่นที่ 8) ทบวงมหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 13/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

 • รองอธิการบดี, มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก, สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
 • คณะกรรมการฝ่ายการเงินและเหรัญญิก, สโมสรเอธานอลไบโอดีเซล แห่งประเทศไทย
 • กรรมการ, บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด
 • กรรมการ, บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรทจำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ไม่มี

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2552

ตำแหน่ง
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 48 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา

 • ปริญญาโท Business Economics, Bentley Graduate School of Business, Massachusetts, USA
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ St. Louis University, USA
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรม

 • ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด
 • กรรมการ กรรมการผู้จัดการ, บริษัท ไอบายนาว จำกัด
 • กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท พีเอ็มดีพลัส จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ไม่มี

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2552

ตำแหน่ง
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการ

อายุ : 52 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา

 • ปริญญาโท นิติศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบริหารองค์การและการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรทางบัญชีและภาษีอากรชั้นสูง ศาลภาษีอากรกลาง

การอบรม

 • ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

 • หัวหน้าสำนักงานทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย, สำนักงานกฎหมาย เค แอนด์ พาร์ทเนอร์
 • กรรมการ กรรมการผู้จัดการ, บริษัท เค แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
 • กรรมการ, บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ไม่มี

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2552

ตำแหน่ง
กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 43 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา

 • ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศมหาบัณฑิต Boston University, USA
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์การเงิน) Boston University, USA
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรด้านกฎหมายอินเทอร์เน็ต Harvard University, USA
 • ประกาศนียบัตรตัวแทนสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • ประกาศนียบัตรทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา ณ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
 • ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านอนุญาโตตุลาการ และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับคดีทรัพย์สิน

การอบรม

 • ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 50/2006

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการ บริษัท มโนมนต์ เรียลเอสเตรท จำกัด
 • กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ไม่มี

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2552

ตำแหน่ง
กรรมการอิสระ, กรรมการกำกับดูแลกิจการ

อายุ : 52 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม) สาขาการเงิน The Wharton School, University of Pennsylvania, USA
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องจักรกล) Massachusetts Institute of Technology, USA

การอบรม

 • ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังต่อไปนี้
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 65/2007
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 207/2015

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

 • ผู้ร่วมก่อตั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน, กลุ่มบริษัท คีรี แทรเวล
 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ, บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ร้อยละ 0.05 (จำนวน 414,000 หุ้น)

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2552

ตำแหน่ง
กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการ

อายุ : 40 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม

 • ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์วิส จำกัด
 • กรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมเหล็กไทย
 • กรรมการ บริษัท เกนกิ ซูชิ บางกะปิ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เซน-เรียว นิฮอนมูระ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท มี คอนเซ็ปต์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท จิวกี่อุตสาหกรรมการทอ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ร้อยละ 51.00 (จำนวน 408,000,000 หุ้น)

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2552

ตำแหน่ง
กรรมการ, กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการผู้จัดการ, รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ

อายุ : 45 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา

 • หลักสูตร Book Keeping and Accountant, London Chamber of Commerce and Industry, United Kingdom
 • หลักสูตร Trading Practice Studies, Lee Wai Lee Technical Institute, Hong Kong

การอบรม

 • ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท เกนกิ ซูชิ บางกะปิ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เซน-เรียว นิฮอนมูระ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ร้อยละ 5.06 (จำนวน 40,500,000 หุ้น)

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2552

ตำแหน่ง
กรรมการ, กรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้จัดการ

อายุ : 41 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี Suffolk Sawyer School of Management, Suffolk University, USA

การอบรม

 • ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ บริษัท เชาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ร้อยละ 5.06 (จำนวน 40,500,000 หุ้น)

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2552