ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายภาพรวม

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลองค์กรที่ดีโดยดำเนินงานด้วยสำนึกความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านต่างๆ ทั้งสิ่งแวดล้อมและชุมชน และได้ยึดหลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ยึดต่อแนวปฏิบัติสากล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งจะมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุง เพื่อสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

จากการที่บริษัทได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ ดังนี้

บริษัทยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม ตามกรอบกติกาการแข่งขัน ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (The code of conduct) เพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น บริษัท และสังคม

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการคอร์รัปชั่นที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และเข้าร่วมในโครงการการจัดตั้งแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน (Collective Action Coalition) โดยแนวร่วมดังกล่าวจะร่วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม สื่อมวลชนและองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 และได้ผ่านการพิจารณาให้การรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ใบรับรองนี้จะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง

บริษัทมีนโยบายยึดถือหลักมนุษยชนและให้ความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรีและสิทธิส่วนบุคคลของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

 1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรีและสิทธิส่วนบุคคล
 2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงปฏิบัติต่อบุคคลอย่างสุภาพโดยเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ แม้ว่าจะมีความแตกต่างในสัญชาติ เชื้อชาติ ชนชั้น เพศ อายุ ศาสนา หลักความเชื่อ สถานภาพทางสังคม
 3. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน พึงเคารพในวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย และของประเทศต่างๆ ที่มีการติดต่อดำเนินกิจการทางธุรกิจด้วยและดำเนินกิจกรรมในวิถีทางที่เหมาะสมต่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ

บริษัทมีนโยบายในการเปิดโอกาสการว่าจ้างงานอย่างเสมอภาพและไม่ยินยอมให้มีการเลือกปฏิบัติ การกีดกันแรงงาน การล่วงละเมิดหรือการข่มขู่คุกคามอันเนื่องมาจากความแตกต่างด้านสัญชาติ เชื้อชาติ ชนชั้น เพศ อายุ ศาสนา หลักความเชื่อ และสถานภาพทางสังคม ผู้บริหารและพนักงานมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้อย่างเท่าเทียมและเหมาะสมตามความจำเป็นของตำแหน่งงานในแต่ละระดับ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและเอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิผล

การจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์

บริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ (คสว.) มีหน้าที่ร่วมหารือในการจัดให้มีสวัสดิการและเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์แก่พนักงาน  รวมทั้ง กำหนดนโยบายให้พนักงานได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการอย่างเป็นธรรม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีขึ้น สร้างแรงจูงใจในการทำงาน และพัฒนาศักยภาพในการทำงานอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง ดังนี้:

 • จัดให้มีการปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจในการทำงานเป็นองค์กร และปฏิบัติตามนโยบายของบริษํทไปในทิศทางเดียวกัน
 • ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
 • การแต่งตั้ง การโยกย้าย รวมทั้ง การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องกระทำด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้ง การกระทำ หรือการปฏิบัติของพนักงานนั้น ๆ
 • จัดให้มีสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม เช่น เครื่องแบบพนักงาน การประกันภัยอุบัติเหตุ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย เบี้ยขยัน ทุนการศึกษา สถานที่ออกกำลังกาย เป็นต้น 
 • เปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถ โดยจัดส่งให้เข้าอบรมหลักสูตรและสัมมนาต่างๆ ภายนอกบริษัท  
 • ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานในโรงงาน เริ่มด้วย “โครงการจุดพักผ่อนสบายสไตส์เชาว์” เชิญชวนให้พนักงานทุกคนร่วมกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ จัดมุมพักผ่อน ให้มีความปลอดภัย สุขภาพอนามัย ร่างกาย และทรัพย์สินของพนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 
 • ปฎิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

ตั้งแต่ปี 2558-2562 บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัย โดยเปิดโอกาสให้พนักงานระดับปฏิบัติการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มาจากความต้องการของพนักงานที่ปฏิบัติงานระดับปฏิบัติการ บริษัทให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบกับพนักงานเองแล้ว บริษัทยังได้ให้ความสำคัญไปถึงกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อภายนอก จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์ขึ้นเพื่อร่วมกันพิจารณาปรับปรุงแก้ไขผลกระทบต่างๆ และส่งเสริมให้บริษัทมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชนมากยิ่งขึ้น

 • ปี 2555 บริษัทได้เข้าโครงการ CSR-DIW และได้รับใบรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment) แสดงถึงการที่บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีการสื่อสารภายในองค์กรให้ทราบโดยทั่วกัน
 • ปี 2556 บริษัทได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) แสดงถึงการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสำเร็วตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้  นอกจากนี้บริษัทยังได้รับประกาศนียบัตรรับรองการได้ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม CSR-DIW for Beginner
 • ปี 2558 บริษัทด้รับใบรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับประกาศนียบัตร และ โล่รางวัลรับรองมาตรฐานองค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน CSR-DIW AWARD

ความหลากหลายและโอกาสแห่งความเท่าเทียม

บริษัทตระหนึกถึงความหลากหลายด้านภาษา เชื้อชาติ และการศึกษา ของพนักงาน ด้วยการเปิดช่องทางในการสื่อสารต่างๆ โดยผ่านหัวหน้างาน และกล่องรับฟังความคิดเห็น แต่ไม่พบว่ามีข้อร้องเรียนจากพนักงานในเรื่องของการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกันเกิดขึ้น

บริษัทให้ความสำคัญกับการผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามที่ลูกค้าต้องการ และปฎิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นหลัก ทั้งนี้ ต้องเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรที่ใช้เป็นวัตถุดิบในกิจกรรมของบริษัทรวมถึงการใช้พลังงานต่างๆ ในกระบวนการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นพลังงานหลักของธุรกิจผลิตเหล็กแท่งยาว ทั้งนี้ บริษัทได้ถูกจัดให้เป็นโรงงานควบคุมหมายเลข TSIC-ID: 37110-0166 ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.2540 บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการอนุรักษ์พลังงานเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับองค์กรและได้มีการตั้งเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน โดยเปรียบเทียบจากพลังงานที่ใช้ต่อหน่วยผลผลิต และยังได้จัดทำรายงานการจัดการพลังงาน รวมถึง แต่งตั้งให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานที่มีคุณสมบัติตามที่กฎกระทรวงกำหนด โดยบริษัทได้นำส่งรายงานการจัดการพลังงานให้แก่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในเดือนมีนาคมของทุกปี 

 • ปี 2557 บริษัทได้รับใบรับรองโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมโลหะ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
 • ปี 2557 บริษัทได้รับใบรับรองว่าเป็นสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม จากกระทรวงอุตสาหกรรม 
 • ปี 2562 บริษัทได้รับรางวัลเหมืองแร่สีเขียว ประจำปี 2562 รางวัลสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเยี่ยม และรางวัล CSR-DPIM Continues Award 2019 รางวัลสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่มีผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

การป้องกันและผลกระทบจากมลพิษ

บริษัทใช้เทคโนโลยีเตาหลอมเหนี่ยวนำด้วยไฟฟ้าซึ่งส่งผลให้ปริมาณมลพิษทางอากาศต่ำกว่าเตาหลอมประเภทอื่น สำหรับมลสารที่เกิดขึ้น ได้แก่ ฝุ่นละออง ซึ่งประกอบด้วยฟูมออกไซด์ของเหล็กและโลหะอื่นๆ ที่เจือปนในเศษเหล็ก บริษัทจึงได้ติดตั้งระบบควบคุมการแพร่กระจายของมลสารที่แหล่งกำเนิด ด้วยเครื่องดักฝุ่นแบบถุงกรอง (Bag house filter) ทำให้สามารถลดปริมาณมลพิษทางอากาศได้ จึงไม่ทำลายสุขภาพของพนักงานและชุมชมบริเวณข้างเคียงโรงงงาน

บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงาน นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2551 และบริษัทได้นำส่งรายงานติดตามมาตรการดังกล่าวต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุก 6 เดือน โดยได้มีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระเพื่อทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีความตั้งใจที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับสังคมด้วยการยึดมั่นหลักการในการประกอบธุรกิจ โดยจะดำเนินกิจการอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

 1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาและบริการสังคม เช่น การศึกษา วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
 2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงมีส่วนร่วมที่จะทำนุบำรุงชุมชน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้ด้อยโอกาส ตามโอกาสอันสมควร
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

บริษัทมุ่งมั่นจะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งบริษัทยังให้ความสำคัญในการสร้างและสนับสนุนให้มีวัฒนธรรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กรเพื่อให้กรรมการและพนักงานทุกคนถือปฏิบัติและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดเป็นสำคัญ บริษัทถือว่าการคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งผิดกฎหมายและทำลายความน่าเชื่อถือของการดำเนินธุรกิจของบริษัทจึงมีนโยบายที่จะต่อต้านคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมโดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อมิให้มีผลเสียหายเกิดขึ้นต่อบริษัทและสังคม โดยให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้กรอบการบริหารจัดการของการมีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตภายในบริษัทรวมถึงการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ บริษัทจึงกำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นไว้ดังนี้

 1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เรียกหรือรับผลประโยชน์หรือทรัพย์สินที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ หรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบของตัวเองในทางมิชอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์นั้นๆ ได้
 2. ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เสนอหรือให้ผลประโยชน์หรือทรัพย์สินใดๆ แก่บุคคลภายนอกเพื่อจูงใจให้บุคคลผู้นั้นกระทำสิ่งใดๆ หรือละเว้นการกระทำสิ่งใดๆ ผิดกฎหมายหรือโดยไม่ชอบในหน้าที่ความรับผิดชอบของตน
 3. ในกรณีที่มีการกระทำอันถือเป็นทุจริตเกิดขึ้นในบริษัท ถือว่าเป็นการกระทำที่ร้ายแรงและจะพิจารณาดำเนินการต่อบุคคลผู้นั้นตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายอย่างเคร่งครัด

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อมั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชั่นและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร 
 2. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 
 3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นเพื่อสื่อสารไปยังพนักงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวบทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย 
 4. ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น และรายการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
 5. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานบริษัททุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด หากกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายนี้จะต้องได้รับบทลงโทษทางวินัย

แนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับต้องถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นและจรรยาบรรณบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตาม การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้
 3. บริษัทให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่กระทำการคอร์รัปชั่น ถือเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้
 5. บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้ 
 6. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องไม่เรียกร้อง ดำเนินการหรือ ยอมรับการคอร์รัปชั่นในรูปแบบต่างๆ เพื่อประโยชน์ของตนเอง ครอบครับ พวกพ้อง และคนรู้จัก

การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม ยุติธรรม และตรวจสอบได้ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายให้มีช่องทางการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส จากการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณหรือละเมิดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือพฤติกรรมที่อาจส่งผลถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ซึ่งสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ และสอดคล้องตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ หากบุคคลใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต ที่มีผลเกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม สามารถแจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส ตามที่ได้กำหนด ดังนี้

 1. แจ้งผ่านช่องทางอีเมล์ audit_com@chowsteel.com 
 2. แจ้งผ่านช่องทางไปรษณีย์ หรือยื่นส่งโดยตรง ที่
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน)
  เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ยูนิต 2/1006 - 1008
  ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ใบรับรองและรางวัลต่างๆ

 1. ปี 2555 ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการได้ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมเบื้องต้น (CSR-DIW for Beginner Award) จากกระทรวงอุตสาหกรรม  
 2. ปี 2555 ได้รับใบรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวว ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment) มีความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีการสื่อสารภายในองค์กรให้ทราบโดยทั่วกัน จากกระทรวงอุตสาหกรรม 
 3. ปี 2555 ได้รับใบรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) การดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้สำเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้ จากกระทรวงอุตสาหกรรม 
 4. ปี 2557 ได้รับใบรับรองว่าเป็นสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม จากกระทรวงอุตสาหกรรม 
 5. ปี 2557 ใบรับรองโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมโลหะ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 6. ปี 2557 ได้รับใบรับรองโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดปราจีนบุรี จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
 7. ปี 2558 ได้รับใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (โรงงานสีขาว) จังหวัดปราจีนบุรี จากกระทรวงมหาดไทย
 8. ปี 2558 ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
 9. ปี 2558 ได้รับรางวัลเกียรติยศในโครงการ CSR-DIW Award 2015 (Standard for Corporate Social Responsibility และ Department of Industrial Works) โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม จากกระทรวงอุตสาหกรรม
 10. ปี 2558 ได้รับใบรับรองว่าเป็นอุตสากรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาความต่อเนื่อง จากระทรวงอุตสาหกรรม 
 11. ปี 2559 ได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่น” ระดับจังหวัด ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
 12. ปี 2560 ได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่น” ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2560 ระดับประเทศ กระทรวงแรงงาน 
 13. ปี 2561 ได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่น” ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561ระดับประเทศ กระทรวงแรงงาน 
 14. ปี 2561 ได้รับรางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร จากการประกวด Asia Responsible Enterprise Awards 2018 (AREA 2018) สาขา Investment In People ในระดับเอเชีย จาก ENTERPRISE ASIA.ORG ประเทศฟิลิปปินส์
 15. ปี 2561 ได้รับโล่รางวัลและประกาศนียบัตรสถานประกอบการที่ดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐาน CSR-DPIM 2018) ประจำปี 2561 ประเภท โรงประกอบโลหะกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม  
 16. ปี 2561 เข้าร่วมโครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 3R ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 17. ปี 2562 รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่น” ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2562ระดับประเทศ กระทรวงแรงงาน 
 18. ปี 2562 รับรางวัลประกาศเกียรติคุณระดับเงินในโครงการ “บริษัทเกษียณสุข” จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
 19. ปี 2562 รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 20. ปี 2562 รับรางวัลเหมืองแร่สีเขียว Green Mining Award 2019 รางวัลสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเยี่ยม จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
 21. ปี 2562 รางวัล CSR-DPIM Continues Award 2019 รางวัลสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่มีผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2562 บริษัทและกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องได้จัดทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมเพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถสรุปได้ดังนี้

 • โครงการเชาว์ อาสาปันน้ำใจ ปีที่ 3

  กลุ่มบริษัทได้เชิญชวนพนักงานร่วมกิจกรรม เชาว์ อาสาปันน้ำใจ โดยเดินทางไปสถานสงเคราะห์คนพิการบ้านการุณยเวศย์ ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อบริจาคเงิน สิ่งของ และเลี้ยงอาหารกลางวันคนพิการและด้อยโอกาส เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562

 • โครงการ เชาว์ แบ่งปัน วันเด็ก ปี 2562

  กลุ่มบริษัทได้เชิญชวนพนักงานร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดปราจีนบุรี โดยในงานมีกิจกรรมเล่นเกม ตอบคำถาม รับของรางวัล และกิจกรรมพัฒนาทักษะเพิ่มความรู้ที่ออกแบบเพื่อให้เด็กๆ ได้ฝึกฝนการใช้ความคิดสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา ให้กับน้องๆ ตามโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่อีกด้วย

 • โครงการ เชาว์แบ่งปันความรู้ เพื่อน้องในชุมชน ปี 3

  กลุ่มบริษัท ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยและสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องทรัพยากรน้ำ และพนักงานร่วมทำกิจกรรมนันทนการร่วมกับเยาวชนภายในชุมชน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

 • โครงการ พัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่

  กลุ่มบริษัท ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ที่ปรึกษาดำเนินงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าร่วมโครงการ พัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 3R ด้วยการนำตะกรันจากการหลอมเหล็กมาผลิตเป็นวัสดุซ่อมและปูทางเดิน “ยางมะตอย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ลดต้นทุน ลดมลภาวะ ลดของเสีย

 • การร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานทางไกลเพลิดเพลินทิวทัศน์ธรรมชาติ

  ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ ประธานกรรมการของบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานทางไกลเพลิดเพลินทิวทัศน์ธรรมชาติ เพื่อประสบการณ์ท่องเที่ยวและเพื่อการกุศล ณ ประเทศเวียดนาม เส้นทาง Northern ระยะทาง 120 กม. จัดโดย YAANA Ventures เพื่อหาเงินสมทบทุนให้กับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม Operation Smile ช่วยเหลือเด็กปากแหว่งเพดานโหว่สานรอยยิ้มให้เด็กในเอเชียและเพื่อสนับสนุนผู้บริหารการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการมีส่วนร่วมในโครงการระดมทุนบริจาคช่วยค่าผ่าตัดให้เด็กๆ ได้มีรอยยิ้มอีกครั้ง