การลงทุน

บริษัท เชาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อหาโอกาสในการขยายธุรกิจ

บริษัท เชาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อหาโอกาสในการขยายธุรกิจ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 130,000,000 บาท แห่งเป็นหุ้นสามัญ 1,300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) หรือ CHOW ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 83