การถือหุ้นในบริษัทอื่น

บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ CE ประกอบธุรกิจในลักษณะ Holding Company ด้วยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ซึ่งประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องการลงทุน การผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ

บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) จัดตั้งเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 มีทุนจดทะเบียน 221,536,980 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 22,153,698 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) หรือ CHOW ถือหุ้นจำนวน 16,984,320 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 76.67 ของทุนจดทะเบียน