วิสัยทัศน์และพันธกิจ

“มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาวสู่มาตรฐานสากล”

เป็นบริษัทชั้นนำที่มุ่งมั่นผลิตและจำหน่ายเหล็กที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ได้มาตรฐานสากล โดยดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยจรรยาบรรณและสำนึกความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สภาพแวดล้อม ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

เป็นบริษัทผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายเหล็ก

  1. มุ่งมั่นผลิตเหล็กที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลเพื่อตอบสนองความต้องการและประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
  2. พัฒนาบุคลากรขององค์กรให้เป็นผู้มีความรู้ ทักษะและศักยภาพพร้อม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตของบริษัทในอนาคต
  3. ประกอบธุรกิจด้วยความมีจรรยาบรรณและสำนึกความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
  4. ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกับชุมชนและสังคมอย่างเต็มกำลังความสามารถ