บริษัทในเครือ

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10.0 ขึ้นไป

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (%) ทุนชำระแล้ว จำนวนหุ้นที่จำหน่าย
แล้วทั้งหมด (หุ้น)
ที่ตั้งสำนักงาน โทรศัพท์
1. บริษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์วิส จำกัด หยุด ให้บริการขนส่งทางบก 40.00 1,242,000 บาท 18,000 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10
ยูนิต 2/1006-1008
ถนนพระราม 4
แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
0 2033 0917-18
2. บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ลงทุนและให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 87.36 570,000,000 บาท 1,140,000,000 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10
ยูนิต 2/1006-1008
ถนนพระราม 4
แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
0 2033 0910-11
3. บริษัท กัปตัน แคช โฮลดิ้ง จำกัด ลงทุนในธุรกิจปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับและปล่อยสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ 84.00 50,000,000 บาท 5,000,000 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10
ยูนิต 2/1006-1008
ถนนพระราม 4
แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
0 2033 0921-22
4. บริษัท กัปตัน แคช แคปปิตอล จำกัด ปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับและปล่อยสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ 100 50,000,000 บาท 5,000,000 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10
ยูนิต 2/1006-1008
ถนนพระราม 4
แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
0 2033 0912-14
5. บริษัท เชาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ลงทุนและให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างกลุ่มบริษัท 100 1,540,000,000 บาท 15,400,000 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ยูนิต 2/1006-1008
ถนนพระราม 4
แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
0 2033 0915-16
6. บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น จำกัด ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และให้บริการออกแบบและติดตั้ง รวมถึง ดูแลรักษาระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 100 50,000,000 บาท 500,000 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ยูนิต 2/1006-1008
ถนนพระราม 4
แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
0 2033 0919-20
7. บริษัท เชาว์ ไชนิง เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานทดแทน 100 1,000,000 บาท 10,000 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ยูนิต 2/1006-1008
ถนนพระราม 4
แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
0 2033 0924
8. บริษัท เชาว์ แอนด์ ฮาโก้ โซลาร์ จำกัด 2/ เพื่อดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการจำหน่ายระบบโซลาร์เซลล์ 50.00 500,000 บาท 10,000 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ยูนิต 2/1006-1008
ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
0 2033 0927
9. บริษัท เชาว์ แอนด์ ซีเคอี รีนิวเอเบิ้ล จำกัด 3/ เพื่อลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 50.00 500,000 บาท 10,000 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ยูนิต 2/1006-1008
ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
0 2033 0928
10. บริษัท ไทย โซล่า รูฟท๊อป ซีพี จำกัด ลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานทดแทน 100 1,000,000 บาท 10,000 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ยูนิต 2/1006-1008
ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
0 2033 0923
11. บริษัท เอส.อาร์.จี.เอ. จำกัด ลงทุนและให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานทดแทน 100 1,000,000 บาท 10,000 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ยูนิต 2/1006-1008
ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
0 2033 0925
12. บริษัท เอส.อาร์.โอ.เอ. จำกัด ลงทุนและให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานทดแทน 100 1,000,000 บาท 10,000 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ยูนิต 2/1006-1008
ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
0 2033 0926
ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (%) ทุนชำระแล้ว จำนวนหุ้นที่จำหน่าย
แล้วทั้งหมด (หุ้น)
ที่ตั้งสำนักงาน โทรศัพท์
13. บริษัท อาร์ไอซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินเวสต์เมนต์ จำกัด ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 100 100 ดอลลาร์สิงคโปร์
15,850,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
100
15,850,000
8 Marina Boulevard, #05-02 Marina Bay Financial Centre, Singapore 010981 N/A
ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (%) ทุนชำระแล้ว จำนวนหุ้นที่จำหน่าย
แล้วทั้งหมด (หุ้น)
ที่ตั้งสำนักงาน โทรศัพท์
14. บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น เจแปน จำกัด ให้บริการก่อสร้างและบริหารจัดการโรงไฟฟ้า 100 100,000,000 เยน NA 7/F Oval Building 1-23-4 Oi Shinagawa-ku Tokyo Japan +81 (0)3 6863 7755
15. บริษัท เออี โซลาร์ จำกัด ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า 100 9,836,041 เยน NA 7/F Oval Building 1-23-4 Oi Shinagawa-ku Tokyo Japan +81 (0)3 6863 7755
16. บริษัท ซัน พาร์ทเนอร์ เจแปน จำกัด ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า 100 11,770,758 เยน NA 7/F Oval Building 1-23-4 Oi Shinagawa-ku Tokyo Japan +81 (0)3 6863 7755
17. บริษัท ซัน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า 100 10,000 เยน NA 7/F Oval Building 1-23-4 Oi Shinagawa-ku Tokyo Japan +81 (0)3 6863 7755
18. บริษัท โซล เพาเวอร์ จำกัด ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า 100 10,000 เยน NA 7/F Oval Building 1-23-4 Oi Shinagawa-ku Tokyo Japan +81 (0)3 6863 7755
19. บริษัท ฮามาดะ 1 จำกัด ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า 100 20,000 เยน NA 7/F Oval Building 1-23-4 Oi Shinagawa-ku Tokyo Japan +81 (0)3 6863 7755
20. บริษัท ซีซี ฮามาดะ โซลาร์ จำกัด ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า 100 17,872,630 เยน NA 7/F Oval Building 1-23-4 Oi Shinagawa-ku Tokyo Japan +81 (0)3 6863 7755
21. บริษัท เมกะ โซลาร์ พาร์ค 3 จำกัด ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า 100 35,884,030 เยน NA 7/F Oval Building 1-23-4 Oi Shinagawa-ku Tokyo Japan +81 (0)3 6863 7755
22. บริษัท ซัน พาวเวอร์ จำกัด ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า 100 10,000 เยน NA 7/F Oval Building 1-23-4 Oi Shinagawa-ku Tokyo Japan +81 (0)3 6863 7755
23. บริษัท ซัน โซลาร์ จำกัด ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า 100 10,000 เยน NA 7/F Oval Building 1-23-4 Oi Shinagawa-ku Tokyo Japan +81 (0)3 6863 7755
ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (%) ทุนชำระแล้ว จำนวนหุ้นที่จำหน่าย
แล้วทั้งหมด (หุ้น)
ที่ตั้งสำนักงาน โทรศัพท์
24. บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น ออสเตรเลีย จำกัด ลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 100 550,100 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 550,100 Tower One - International Towers Sydney Level 46
100 Barangaroo Avenue
Barangaroo NSW 2000
NA
25. บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น โฮลโค จำกัด ลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 100 10 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 10 Tower One - International Towers Sydney Level 46
100 Barangaroo Avenue
Barangaroo NSW 2000
NA
26. บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น ออฟโค จำกัด ลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 100 10 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 10 Tower One - International Towers Sydney Level 46
100 Barangaroo Avenue
Barangaroo NSW 2000
NA
27. บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น ออสเตรเลีย 2 จำกัด ลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 100 10 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 10 Tower One - International Towers Sydney Level 46
100 Barangaroo Avenue
Barangaroo NSW 2000
NA
ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (%) ทุนชำระแล้ว จำนวนหุ้นที่จำหน่าย
แล้วทั้งหมด (หุ้น)
ที่ตั้งสำนักงาน โทรศัพท์
28. บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น เยอรมนี จำกัด 1/ ดำเนินธุรกิจประกันภัยโครงการและประกันประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 100 25,000 ยูโร NA Steingasse 10, 89072 Ulm, Frankfurt, Germany +49 731 95083103
ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (%) ทุนชำระแล้ว จำนวนหุ้นที่จำหน่าย
แล้วทั้งหมด (หุ้น)
ที่ตั้งสำนักงาน โทรศัพท์
29. บริษัท เชาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง ไชน่า จำกัด ลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และซื้อขายอุปกรณ์ เครื่องมือที่เกี่ยวกับระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 100 100 ดอลลาร์ฮ่องกง 100 Room 501, 5/F.,
Sun Hung Kai Centre, 30 Harbour Road,
Wanchai,
Hong Kong
NA

หมายเหตุ:

  1. จดทะเบียนเลิกกิจการในปี 2561 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการชำระบัญชี
  2. บริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50
  3. บริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50