บริษัทในเครือ

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัทย่อย :
บริษัท เชาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขทะเบียนธุรกิจ :
0105556101158
ประเภทธุรกิจ :
ลงทุนในธุรกิจพลังงาน หมุนเวียน ผลิตและจำหน่าย พลังงานไฟฟ้า
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :
2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ยูนิต 2/1006-1008 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
0-2033-0915-16
โทรสาร :
0-2033-0909
เว็บไซต์ :
www.chow-international.co.th
อีเมล์ :
info@chow-international.com
ทุนจดทะเบียน :
340,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 3,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ทุนชำระแล้ว :
340,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 3,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
สัดส่วนที่บริษัทถือหุ้น :
บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน (บริษัทฯ ถือในบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 87.36
ชื่อบริษัทย่อย :
บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น จำกัด
เลขทะเบียนธุรกิจ :
0105556119812
ประเภทธุรกิจ :
ที่ปรึกษาการลงทุนใน ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ระหว่างประเทศ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :
2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ยูนิต 2/1006-1008 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
0-2033-0919-28
โทรสาร :
0-2033-0909
เว็บไซต์ :
www.ps-cl.com
อีเมล์ :
info@ps-cl.com
ทุนจดทะเบียน :
50,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ทุนชำระแล้ว :
50,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
สัดส่วนที่บริษัทถือหุ้น :
บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน (บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 87.36)
ชื่อบริษัทย่อย :
บริษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์วิส จำกัด
เลขทะเบียนธุรกิจ :
0105552098837
ประเภทธุรกิจ :
ประกอบกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางบก
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :
2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ยูนิต 2/1006-1008 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
0-2033-0917-18
โทรสาร :
0-2033-0909
ที่ตั้งสาขา :
518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
โทรศัพท์ :
0-3745-5478
โทรสาร :
0-3745-5479
เว็บไซต์ :
www.vertexlogistics.co.th
อีเมล์ :
info@vertexlogistics.co.th
ทุนจดทะเบียน :
18,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 18,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท
ทุนชำระแล้ว :
18,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 18,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท
สัดส่วนที่บริษัทถือหุ้น :
ร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว
ชื่อบริษัทย่อย :
บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนธุรกิจ :
0107559000338
ประเภทธุรกิจ :
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัท อื่น (Holding Company)ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนลงทุนในบริษัท ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและให้บริการที่ปรึกษาการลงทุนรวมถึงการให้ บริการทางวิศวกรรมและบริหารจัดการโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :
2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ยูนิต 2/1006-1008 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
0-2033-0910-14
โทรสาร :
0-2033-0909
เว็บไซต์ :
www.chowenergy.co.th
อีเมล์ :
info@chowenergy.co.th
ทุนจดทะเบียน :
815,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1,630,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ทุนชำระแล้ว :
570,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1,140,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
สัดส่วนที่บริษัทถือหุ้น :
ร้อยละ 87.36 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว