คณะกรรมการชุดย่อย

ตำแหน่ง
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 67 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา

 • ปริญญาโท พัฒนศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรม

 • หลักสูตร Certificate Visiting Colleague Program, University of Hawaii at Manao, USA
 • ประกาศนียบัตรผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง (รุ่นที่ 8) ทบวงมหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 13/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

 • รองอธิการบดี, มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก, สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
 • คณะกรรมการฝ่ายการเงินและเหรัญญิก, สโมสรเอธานอลไบโอดีเซลแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ, บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด
 • กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ, บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ไม่มี

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2552

ตำแหน่ง
รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

อายุ : 77 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา

 • ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, Missouri University of Science and Technology, USA
 • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, Stanford University, USA
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

 • หลักสูตร Certificate in Regulatory Economics and Processes, University of Florida, USA
 • หลักสูตร Certificate in Telecommunications, Southern Alberta Institute of Technology, Canada
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

 • นายกสภา มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
 • รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก, สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
 • ประธานผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • กรรมการ, บริษัท เอสพียูนิเสอร์ช จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ไม่มี

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2552

ตำแหน่ง
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 49 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขา Business Economics, Bentley Graduate School of Business, Massachusetts, USA
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ St. Louis University, USA
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม, บริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด
 • กรรมการและกรรมการผู้จัดการ, บริษัท ไอบายนาว จำกัด
 • กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท พีเอ็มดี พลัส จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ไม่มี

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2552

ตำแหน่ง
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการ

อายุ : 53 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา

 • ปริญญาโท นิติศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบริหารองค์การและการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรทางบัญชีและภาษีอากรชั้นสูง ศาลภาษีอากรกลาง

การอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

 • หัวหน้าสำนักงานทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย, สำนักงานกฎหมาย เค แอนด์ พาร์ทเนอร์
 • กรรมการ กรรมการผู้จัดการ, บริษัท เค แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
 • กรรมการ, บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ไม่มี

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2552

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

 1. มีอำนาจในการเชิญฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทมาร่วมประชุมชี้แจงให้ความเห็นหรือจัดส่งเอกสารที่ร้องขอตามความจำเป็น
 2. พิจารณาเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีพร้อมทั้งค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
 3. รับทราบการปฏิบัติงานอื่นที่มิใช่งานสอบบัญชีพร้อมค่าตอบแทนจากงานดังกล่าวเพื่อพิจารณามิให้ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน
 4. พิจารณาตัดสินใจในกรณีที่ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน
 5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
 6. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งถอดถอนโยกย้ายหรือเลิกจ้างและพิจารณาความดีความชอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน
 7. พิจารณารายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและหารือกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับนโยบายการประเมินและการบริหารความเสี่ยง
 8. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อประชุมหารือโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยอย่างน้อยปีละ1ครั้ง
 9. พิจารณารายงานทางการเงิน
  • สอบทานรายงานทางการเงินและพิจารณาความครบถ้วนของข้อมูลที่คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่ใช้ในรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปี
  • สอบทานประเด็นเกี่ยวกับการบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีสาระสำคัญรวมทั้งรายการที่มีความซับซ้อนหรือผิดปกติและรายการที่ต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสิน
  • สอบถามฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับผลการตรวจสอบความเสี่ยงที่สำคัญเกี่ยวกับรายงานทางการเงินและแผนที่จะลดความเสี่ยงดังกล่าว
  • สอบทานการควบคุมภายในเกี่ยวกับกระบวนการการจัดทำงบการเงินกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน
 10. พิจารณาการควบคุมภายใน
  • สอบทานว่าฝ่ายบริหารได้กำหนดให้มีการควบคุมภายในรวมถึงการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและแนวทางการสื่อสารความสำคัญของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัท
  • สอบทานเพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายบริหารได้นำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีเสนอไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว
 11. การตรวจสอบภายใน
  • สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายในแผนงานประจำปีตลอดจนบุคลากรและทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
  • สอบทานกิจกรรมและการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบและกำกับเพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระ
  • สอบทานประสิทธิผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในว่าได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในโครงสร้างองค์กรและการจัดการ 38 บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน)
 12. มีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่างๆซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทได้แก่
  • รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  • การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  • การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 13. การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
  • พิจารณากฎหมายระเบียบต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
  • สอบทานข้อตรวจพบขององค์กรที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทและผลการติดตามการแก้ไขรวมถึงรายงานให้แก่คณะกรรมการบริษัท
  • สอบทานประสิทธิผลของระบบในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและผลการติดตามการแก้ไขในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตาม
 14. กำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน             
  • สอบทานให้มั่นใจว่าหลักจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงานและนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรและผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ
  • ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมจรรยาบรรณและนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 15. ความรับผิดชอบอื่นๆ
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
  • สอบทานและประเมินกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อมีการแก้ไข
  • จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทและลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีข้อมูลอย่างน้อยดังนี้
   • ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
   • ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
   • ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
   • ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
   • ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
   • จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
   • ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
   • รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง
กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการ

อายุ : 41 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ, บริษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์วิส จำกัด
 • กรรมการ, สมาคมอุตสาหกรรมเหล็กไทย
 • กรรมการ, บริษัท จิวกี่อุตสาหกรรมการทอ จำกัด
 • กรรมการ, บริษัท ซีทีแอสเอล จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ร้อยละ 51.00 (จำนวน 408,000,000 หุ้น)

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2552

ตำแหน่ง
กรรมการ, กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการผู้จัดการ, รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ

อายุ : 46 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา

 • หลักสูตร Book Keeping and Accountant, London Chamber of Commerce and Industry, United Kingdom
 • หลักสูตร Trading Practice Studies, Lee Wai Lee Technical Institute, Hong Kong

การอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ร้อยละ 5.06 (จำนวน 40,500,000 หุ้น)

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2552

ตำแหน่ง
กรรมการ, กรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้จัดการ

อายุ : 42 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี Suffolk Sawyer School of Management, Suffolk University, USA

การอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ บริษัท เชาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ร้อยละ 5.06 (จำนวน 40,500,000 หุ้น)

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2552

ตำแหน่ง
กรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้จัดการ, ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบริหาร

อายุ : 40 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรม

 • หลักสูตร CFO in practice รุ่นที่ 5 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 • หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ, บริษัท เชาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • กรรมการ, บริษัท อาร์ไอซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินเวสต์เมนต์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ไม่มี

ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด

อายุ : 44 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาบัญชีและการเงิน โรงเรียนพณิชยการกรุงเทพ

การอบรม
- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน
- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- ไม่มี -

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

 1. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่จัดการงานและดำเนินกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการเฉพาะกรณี
 2. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารธุรกิจของบริษัทตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้
 3. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจโครงสร้างองค์กรและการจัดการ
 4. กิจการดังต่อไปนี้ให้เสนอเพื่อรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน
  • เรื่องเกี่ยวกับนโยบายของบริษัท
  • เรื่องที่หากทำไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแก่กิจการของบริษัท
  • เรื่องที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยคณะกรรมการบริษัทเอง
  • เรื่องที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่บริษัทวางไว้
  • เรื่องที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเสนอเพื่ออนุมัติเป็นรายเรื่อง หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้วางไว้
 5. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจและหน้าที่ ในการดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดเพื่อบริหารบริษัทให้ประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมายของบริษัท ซึ่งรวมถึง
  • จัดทำและสอบทานวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์แผนทางการเงินและนโยบายที่สำคัญของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  • พิจารณากลั่นกรองแผนธุรกิจประจำปีงบประมาณค่าใช้จ่ายประเภททุนเป้าหมายการปฏิบัติงานรวมถึงสิ่งที่ต้องริเริ่มต่างๆ ที่สำคัญ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
  • พิจารณากลั่นกรองโครงการที่มีค่าใช้จ่ายประเภททุนที่เกินวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  • พิจารณาและอนุมัติในเรื่องต่างๆตามที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการหรือได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
  • พิจารณาทบทวนอำนาจดำเนินการในเรื่องต่างๆตามที่กำหนดไว้ในตารางการมอบอำนาจและนำเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  • จัดการและสร้างสมดุลระหว่างวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและวัตถุประสงค์ในระยะยาว
  • พัฒนาและดูแลทรัพยากรบุคคลให้ดำเนินไปตามกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ให้ความเห็นชอบไว้
  • ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทและความก้าวหน้าในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
 6. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึง การพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีเร่งด่วน และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
 7. อนุมัติการซื้อเศษเหล็กอันเป็นปกติธุระของบริษัทในจำนวนไม่เกิน 10,000 เมตริกตันต่อรายการ หรือไม่เกิน 200 ล้านบาทต่อรายการ และไม่เกินจำนวน 60,000 เมตริกตันต่อเดือน หรือไม่เกิน 1,200 ล้านบาทต่อเดือน
 8. อนุมัติการขายสินค้าอันเป็นปกติธุระของบริษัท ในจำนวนไม่เกิน 20,000 เมตริกตันต่อรายการ และไม่เกินจำนวน 60,000 เมตริกตันต่อเดือน
 9. อนุมัติค่าใช้จ่ายในการซื้อทรัพย์สินอันมีลักษณะเป็นการลงทุน (รวมถึงการซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์) นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในงบประมาณประจำปีในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท
 10. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
 11. จัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำกิจการให้บริษัท
 12. แต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

ตำแหน่ง
รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

อายุ : 77 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา

 • ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, Missouri University of Science and Technology, USA
 • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, Stanford University, USA
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

 • หลักสูตร Certificate in Regulatory Economics and Processes, University of Florida, USA
 • หลักสูตร Certificate in Telecommunications, Southern Alberta Institute of Technology, Canada
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

 • นายกสภา มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
 • รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก, สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
 • ประธานผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • กรรมการ, บริษัท เอสพียูนิเสอร์ช จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ไม่มี

ตำแหน่ง
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 67 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา

 • ปริญญาโท พัฒนศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรม

 • หลักสูตร Certificate Visiting Colleague Program, University of Hawaii at Manao, USA
 • ประกาศนียบัตรผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง (รุ่นที่ 8) ทบวงมหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 13/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

 • รองอธิการบดี, มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก, สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
 • คณะกรรมการฝ่ายการเงินและเหรัญญิก, สโมสรเอธานอลไบโอดีเซลแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ, บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด
 • กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ, บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ไม่มี

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2552

ตำแหน่ง
กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 44 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา

 • ปริญญาโท ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, Boston University, USA
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาคณิตศาสตร์การเงิน, Boston University, USA
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรด้านกฎหมายอินเตอร์เน็ต, Harvard University, USA
 • ประกาศนียบัตรตัวแทนสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • ประกาศนียบัตรทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา ณ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
 • ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านอนุญาโตตุลาการและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับคดีทรัพย์สิน

การอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 50/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ, บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการ, บริษัท มโนมนต์ เรียลเอสเตรท จำกัด
 • กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน,
  บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ไม่มี

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2552

ตำแหน่ง
กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการ

อายุ : 41 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ, บริษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์วิส จำกัด
 • กรรมการ, สมาคมอุตสาหกรรมเหล็กไทย
 • กรรมการ, บริษัท จิวกี่อุตสาหกรรมการทอ จำกัด
 • กรรมการ, บริษัท ซีทีแอสเอล จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ร้อยละ 51.00 (จำนวน 408,000,000 หุ้น)

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2552

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

 1. มีบทบาทในการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนของประธานกรรมการ กรรมการบริษัทประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการต่างๆ(ถ้ามี) (โดยขอรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในภายหลัง)
 2. มีหน้าที่จัดทำนโยบายอัตราค่าตอบแทน และกำหนดเงื่อนไขในการว่าจ้างผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป
 3. มีหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของบุคคลากรที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป
 4. พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและติดตามดูแลการดำเนินการ เกี่ยวกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ทางด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัท รวมทั้ง แผนงานพัฒนาผู้บริหารของบริษัทด้วย
 5. จะทำการสรรหา และนำเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นครั้งแรกและพิจารณาผลงานคุณสมบัติและความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นตำแหน่งและสมควรได้รับเลือกตั้งใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 67 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา

 • ปริญญาโท พัฒนศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรม

 • หลักสูตร Certificate Visiting Colleague Program, University of Hawaii at Manao, USA
 • ประกาศนียบัตรผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง (รุ่นที่ 8) ทบวงมหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 13/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

 • รองอธิการบดี, มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก, สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
 • คณะกรรมการฝ่ายการเงินและเหรัญญิก, สโมสรเอธานอลไบโอดีเซลแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ, บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด
 • กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ, บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ไม่มี

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2552

ตำแหน่ง
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการ

อายุ : 53 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา

 • ปริญญาโท นิติศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบริหารองค์การและการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรทางบัญชีและภาษีอากรชั้นสูง ศาลภาษีอากรกลาง

การอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

 • หัวหน้าสำนักงานทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย, สำนักงานกฎหมาย เค แอนด์ พาร์ทเนอร์
 • กรรมการ กรรมการผู้จัดการ, บริษัท เค แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
 • กรรมการ, บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ไม่มี

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2552

ตำแหน่ง
กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการ

อายุ : 41 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ, บริษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์วิส จำกัด
 • กรรมการ, สมาคมอุตสาหกรรมเหล็กไทย
 • กรรมการ, บริษัท จิวกี่อุตสาหกรรมการทอ จำกัด
 • กรรมการ, บริษัท ซีทีแอสเอล จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ร้อยละ 51.00 (จำนวน 408,000,000 หุ้น)

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2552

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวม เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องความเสี่ยงด้านเครดิตความเสี่ยงด้านตลาดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ หรือความเสี่ยงอื่นๆ ที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทเป็นต้น
 2. กำหนดกลยุทธ์โครงสร้างและทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็กโดยสามารถวิเคราะห์ประเมินวัดผลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผล
 3. กำหนดวงเงินสูงสุดตามความเสี่ยงที่กำหนด (Risk Limit) ในมิติต่างๆ ที่มีความสำคัญ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
 4. กำกับดูแล ทบทวน และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงวิธีปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานกลยุทธ์และการวัดความเสี่ยงโดยรวมเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงได้นำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม
 5. กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคนมีหน้าที่เข้าประชุมซึ่งอาจเป็นการเข้าประชุมด้วยตนเองหรือการเข้าร่วมประชุมทางโทรศัพท์ก็ได
 6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมตามความจำเป็น ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง หรือรับผิดชอบในวาระที่พิจารณาในที่ประชุม

ตำแหน่ง
รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

อายุ : 77 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา

 • ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, Missouri University of Science and Technology, USA
 • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, Stanford University, USA
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

 • หลักสูตร Certificate in Regulatory Economics and Processes, University of Florida, USA
 • หลักสูตร Certificate in Telecommunications, Southern Alberta Institute of Technology, Canada
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

 • นายกสภา มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
 • รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก, สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
 • ประธานผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • กรรมการ, บริษัท เอสพียูนิเสอร์ช จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ไม่มี

ตำแหน่ง
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการ

อายุ : 53 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา

 • ปริญญาโท นิติศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบริหารองค์การและการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรทางบัญชีและภาษีอากรชั้นสูง ศาลภาษีอากรกลาง

การอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

 • หัวหน้าสำนักงานทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย, สำนักงานกฎหมาย เค แอนด์ พาร์ทเนอร์
 • กรรมการ กรรมการผู้จัดการ, บริษัท เค แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
 • กรรมการ, บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ไม่มี

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2552

ตำแหน่ง
กรรมการอิสระ, กรรมการกำกับดูแลกิจการ

อายุ : 53 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม) สาขาการเงิน, University of Pennsylvania, USA
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาเครื่องจักรกล), Massachusetts Institute of Technology, USA
 • การอบรม

  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 65/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 207/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

  • ผู้ร่วมก่อตั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน กลุ่มบริษัท คีรี แทรเวล
  • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จำกัด (มหาชน)

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
  ร้อยละ 0.05 (จำนวน 414,000 หุ้น)

  ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2552

ตำแหน่ง
กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการ

อายุ : 41 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ, บริษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์วิส จำกัด
 • กรรมการ, สมาคมอุตสาหกรรมเหล็กไทย
 • กรรมการ, บริษัท จิวกี่อุตสาหกรรมการทอ จำกัด
 • กรรมการ, บริษัท ซีทีแอสเอล จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ร้อยละ 51.00 (จำนวน 408,000,000 หุ้น)

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2552

อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

 1. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
 2. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 3. กำหนดและทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีอย่างสม่ำเสมอ
 4. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท