คณะผู้บริหาร

ตำแหน่ง
กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการ

อายุ : 43 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

 • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 2552 - ปัจจุบัน : กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2553 - ปัจจุบัน : กรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมเหล็กไทย
 • 2557 - 2562 : กรรมการ บริษัท เกนกิ ซูชิ บางกะปิ จำกัด
 • 2555 - 2562 : กรรมการ บริษัท เซน-เรียว นิฮอนมูระ จำกัด
 • 2555 - 2562 : กรรมการ บริษัท มี คอนเซ็ปต์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • -ไม่มี-

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์ไอซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินเวสต์เมนต์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ไทย โซล่า รูฟท๊อป ซีพี จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เชาว์ ไชนิง เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เชาว์ แอนด์ ซีเคอี รีนิวเอเบิ้ล จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์วิส จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ซีทีแอลเอส จำกัด
 • กรรมการ บริษัท จิวกี่อุตสาหกรรม จำกัด
 • กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท กัปตัน แคช โฮลดิ้ง จำกัด
 • กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท กัปตัน แคช แคปปิตอล จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
448,500,000 หุ้น (ตนเอง 408,000,000 หุ้น และคู่สมรส 40,500,000 หุ้น หรือ 56.06%

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 3 มีนาคม 2552

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : คู่สมรสของนางสาวคู เมน ไว, น้องชายของนางศรุตา ชิน

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

ตำแหน่ง
กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการลงทุน

อายุ : 48 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

 • หลักสูตร Book Keeping and Accountant, London Chamber of Commerce and Industry, United Kingdom
 • หลักสูตร Trading Practice Studies, Lee Wai Lee Technical Institute, Hong Kong
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 2558 - 2565 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - 2562 : กรรมการ บริษัท เกนกิ ซูชิ บางกะปิ จำกัด
 • 2555 - 2562 : กรรมการ บริษัท เซน-เรียว นิฮอนมูระ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • -ไม่มี-

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการ บริษัท อาร์ไอซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินเวสต์เมนต์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
448,500,000 หุ้น (ตนเอง 40,500,000 หุ้น และคู่สมรส 408,000,000 หุ้น หรือ 56.06%

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 3 มีนาคม 2552

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ภรรยาของนายอนาวิล จิรธรรมศิริ

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

ตำแหน่ง
กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์ธุรกิจ

อายุ : 44 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

 • ปริญญาตรี Suffolk Sawyer School of Management, Suffolk University, USA
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 2552 - 2565 : รองกรรมการผู้จัดการ - สายปฏิบัติการ บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • -ไม่มี-

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการ บริษัท เชาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
40,500,000 หุ้น หรือ 5.06% โดยไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 3 มีนาคม 2552

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : พี่สาวของนายอนาวิล จิรธรรมศิริ

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

ตำแหน่ง
กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

อายุ : 44 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาบัญชีและการเงิน โรงเรียนพณิชยการกรุงเทพ

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 2560 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการฝ่ายการขายและการตลาด บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - 2560 : ผู้จัดการฝ่ายการขายและการตลาด บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2551 - 2556 : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการขายและการตลาด บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2545 - 2550 : ผู้จัดการฝ่ายนำเข้าและส่งออก บริษัท เชาว์ นิตติ้ง อันดัสทรี้ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • -ไม่มี-

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการ สมาคมการค้าผู้ประกอบการหล่อหลอมโลหะด้วยเตาเหนี่ยวนำไฟฟ้า

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

ตำแหน่ง
กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (CFO)
(ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2565)

อายุ : 42 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

 • ปริญญาโท กฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บันฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
 • หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 9 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 2560 - 2565 : กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น จำกัด
 • 2555 -2557 : Country Head of International ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย
 • 2554 - 2555 : Team Head, Corporate Banking, SVP ธนาคารทหารไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • -ไม่มี-

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2565
20,000 หุ้น หรือ 0.00% โดยไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

ตำแหน่ง
กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชี
(ผู้ที่ได้รับหมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2565)

อายุ : 43 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

 • ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 2564 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท กัปตัน แคช แคปปิตอล จำกัด
 • 2562 - 2565 : ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น จำกัด
 • 2556 - 2562 : ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ตั้งธนสิน จำกัด
 • 2554 - 2556 : Senior Audit Manager บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • -ไม่มี-

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการ บริษัท โกรว์ โปรเฟสชั่น จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เชาว์ ไชนิง เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เอส.อาร์.จี.เอ. จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เอส.อาร์.โอ.เอ. จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เชาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง ไชน่า จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2565
200 หุ้น หรือ 0.00% โดยไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี