คณะผู้บริหาร

ตำแหน่ง
กรรมการ, กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการผู้จัดการ, รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ

อายุ : 44 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม

 • หลักสูตร Book Keeping and Accountant, London Chamber of Commerce and Industry, United Kingdom
 • หลักสูตร Trading Practice Studies, Lee Wai Lee Technical Institute, Hong Kong
 • หลักสูตร Risk Management Seminar & Workshop, ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ, บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ร้อยละ 5.06 (จำนวน 40,500,000 หุ้น)

ตำแหน่ง
กรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้จัดการ, ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบริหาร

อายุ : 38 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม

 • ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • หลักสูตร CFO in practice รุ่นที่ 5 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ, บริษัท เชาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ไม่มี

ตำแหน่ง
กรรมการ, กรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้จัดการ

อายุ : 40 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม

 • ปริญญาตรี Suffolk Sawyer School of Management, Suffolk University, USA
 • หลักสูตร Risk Management Seminar & Workshop, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร บรรษัทภิบาลสำหรับผู้บริหาร (Corporate Governance) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • หลักสูตร การตรวจสอบ และการควบคุมคุณภาพภายในเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในองค์กร บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนา ธรรมนิติ จำกัด
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ, บริษัท เชาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ร้อยละ 5.06 (จำนวน 40,500,000 หุ้น)

ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

อายุ : 36 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม

 • ปริญญาโท สาขากำกับดูแลกิจการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • ประกาศนียบัตรผู้สอบบัญชีรับอนุญาต, สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 • หลักสูตร CFO in practice รุ่นที่ 5 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 • หลักสูตร วุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 17 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน
ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ไม่มี

ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด

อายุ : 40 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาบัญชีและการเงิน โรงเรียนพณิชยการกรุงเทพ

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน
ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ไม่มี

ตำแหน่ง
กรรมการบริหาร, ผู้อำนวยการโรงงาน

อายุ : 36 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม

 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน
ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ไม่มี