คณะผู้บริหาร

ตำแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการผู้จัดการ, ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ (รักษาการ)

อายุ : 46 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา

 • หลักสูตร Book Keeping and Accountant, London Chamber of Commerce and Industry, United Kingdom
 • หลักสูตร Trading Practice Studies, Lee Wai Lee Technical Institute, Hong Kong

การอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ร้อยละ 5.06 (จำนวน 40,500,000 หุ้น)

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2552

ตำแหน่ง
รองกรรมการผู้จัดการ – สายปฏิบัติการ

อายุ : 42 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี Suffolk Sawyer School of Management, Suffolk University, USA

การอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ บริษัท เชาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ร้อยละ 5.06 (จำนวน 40,500,000 หุ้น)

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2552

ตำแหน่ง
รองกรรมการผู้จัดการ – สายการเงิน, ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบริหาร

อายุ : 40 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรม

 • หลักสูตร CFO in practice รุ่นที่ 5 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 • หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ บริษัท เชาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- ไม่มี -

ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด

อายุ : 44 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาบัญชีและการเงิน โรงเรียนพณิชยการกรุงเทพ

การอบรม
- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน
- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- ไม่มี -

ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงงาน

อายุ : 59 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา

 • High School Seal of Changle No.4 Middle School

การอบรม
- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน
- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- ไม่มี -