คณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ

อายุ : 70 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

 • ปริญญาเอก ด้าน Operations Research, Texas A&M University, USA
 • ปริญญาโท ด้าน Operations Research, Texas A&M University, USA
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 12)
 • Professional Engineer, State of Texas, USA
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 12/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 32/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 2535 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิม ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปกิณ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • 2538 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท คาซาวดี จำกัด
 • 2552 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2555 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2537 - 2559 : ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ประธานกรรมการ บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิม ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปกิณ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท คาซาวดี จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ร้อยละ 0.16 (จำนวน 1,298,000 หุ้น)

วันที่เริ่มเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ 3 มีนาคม 2552

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

ตำแหน่ง
รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

อายุ : 79 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

 • ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, Missouri University of Science and Technology, USA
 • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, Stanford University, USA
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Certificate in Regulatory Economics and Processes, University of Florida, USA
 • หลักสูตร Certificate in Telecommunications, Southern Alberta Institute of Technology, Canada
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Ethical Leadership รุ่น 22/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร การเตรียมความพร้อมหลังจากการสิ้นสุดการแพร่ระบาดของโควิด-19 : วิกฤตการณ์ในรอบ 100 ปี โอกาสและความความหวังภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 สำนักงานอีวาย (EY)

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 2552 - ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2551 - 2563 : รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • 2546 - 2563 : กรรมการ บริษัท เอสพียูนิเสอร์ช จำกัด

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- ไม่มี -

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 3 มีนาคม 2552

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

ตำแหน่ง
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 69 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

 • ปริญญาโท พัฒนศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • หลักสูตร Certificate Visiting Colleague Program, University of Hawaii at Manao, USA
 • ประกาศนียบัตรผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง (รุ่นที่ 8) ทบวงมหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 13/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร การเตรียมความพร้อมหลังจากการสิ้นสุดการแพร่ระบาดของโควิด-19 : วิกฤตการณ์ในรอบ 100 ปี โอกาสและความความหวังภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 สำนักงานอีวาย (EY)

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 2552 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2560 - ปัจจุบัน : รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • 2551 - ปัจจุบัน : ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- ไม่มี -

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 3 มีนาคม 2552

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

ตำแหน่ง
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 51 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

 • ปริญญาโท สาขา Business Economics, Bentley Graduate School of Business, Massachusetts, USA
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ St. Louis University, USA
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร การเตรียมความพร้อมหลังจากการสิ้นสุดการแพร่ระบาดของโควิด-19 : วิกฤตการณ์ในรอบ 100 ปี โอกาสและความความหวังภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 สำนักงานอีวาย (EY)

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 2552 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2556 - 2558 : รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คอนแทงโก จำกัด
 • 2550 - 2558 : กรรมการ บริษัท เมอร์คิวรี่ ไนน์ จำกัด
 • 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอบายนาว จำกัด
 • 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศิรินาวิน วัลเลย์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • -ไม่มี-

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด
 • กรรมการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอบายนาว จำกัด
 • กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีเอ็มดี พลัส จำกัด
 • กรรมการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศิรินาวิน วัลเลย์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- ไม่มี -

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 3 มีนาคม 2552

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

ตำแหน่ง
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการ

อายุ : 55 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

 • ปริญญาโท นิติศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบริหารองค์การและการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรทางบัญชีและภาษีอากรชั้นสูง ศาลภาษีอากรกลาง
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร การเตรียมความพร้อมหลังจากการสิ้นสุดการแพร่ระบาดของโควิด-19 : วิกฤตการณ์ในรอบ 100 ปี โอกาสและความความหวังภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 สำนักงานอีวาย (EY)

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 2552 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2546 - ปัจจุบัน : หัวหน้าสำนักงาน ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานกฎหมาย เค แอนด์ พาร์ทเนอร์
 • 2564 - ปัจจุบัน : รองเลขาธิการ สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- ไม่มี -

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 3 มีนาคม 2552

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

ตำแหน่ง
กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 46 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

 • ปริญญาโท นิติศาสตร์บัณฑิตกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ, University of Cumbria, UK (Robert Kennedy College)
 • ปริญญาโท ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, Boston University, USA
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาคณิตศาสตร์การเงิน, Boston University, USA
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรด้านกฎหมายอินเตอร์เน็ต, Harvard University, USA
 • ประกาศนียบัตรตัวแทนสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • ประกาศนียบัตรทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา ณ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
 • ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านอนุญาโตตุลาการและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับคดีทรัพย์สิน
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 50/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 13/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 2552 - ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2550 - 2560 : กรรมการ บริษัท บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จำกัด
 • 2542 - 2560 : กรรมการ บริษัท สำนักงานกฎหมาย ลิ่วมโนมนต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (ดำรงตำแหน่งกรรมการถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการ บริษัท ไทย โซล่า รูฟท๊อป ซีพี จำกัด
 • กรรมการ บริษัท กัปตัน แคช โฮลดิ้ง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท กัปตัน แคช แคปปิตอล จำกัด
 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการ บริษัท มโนมนต์เรียลเอสเตรท จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- ไม่มี -

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 3 มีนาคม 2552

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

ตำแหน่ง
กรรมการอิสระ, กรรมการกำกับดูแลกิจการ

อายุ : 55 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม) สาขาการเงิน, University of Pennsylvania, USA
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาเครื่องจักรกล), Massachusetts Institute of Technology, USA
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 65/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 207/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 2552 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2555 - ปัจจุบัน : หุ้นส่วน และ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน YAANA Ventures (Khiri Travel Group)
 • 2550 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ร้อยละ 0.05 (จำนวน 414,000 หุ้น)

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 3 มีนาคม 2552

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

ตำแหน่ง
กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการ

อายุ : 43 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

 • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 2552 - ปัจจุบัน : กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2553 - ปัจจุบัน : กรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมเหล็กไทย
 • 2557 - 2562 : กรรมการ บริษัท เกนกิ ซูชิ บางกะปิ จำกัด
 • 2555 - 2562 : กรรมการ บริษัท เซน-เรียว นิฮอนมูระ จำกัด
 • 2555 - 2562 : กรรมการ บริษัท มี คอนเซ็ปต์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • -ไม่มี-

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์ไอซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินเวสต์เมนต์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ไทย โซล่า รูฟท๊อป ซีพี จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เชาว์ ไชนิง เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เชาว์ แอนด์ ซีเคอี รีนิวเอเบิ้ล จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์วิส จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ซีทีแอลเอส จำกัด
 • กรรมการ บริษัท จิวกี่อุตสาหกรรม จำกัด
 • กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท กัปตัน แคช โฮลดิ้ง จำกัด
 • กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท กัปตัน แคช แคปปิตอล จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
448,500,000 หุ้น (ตนเอง 408,000,000 หุ้น และคู่สมรส 40,500,000 หุ้น หรือ 56.06%

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 3 มีนาคม 2552

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : คู่สมรสของนางสาวคู เมน ไว, น้องชายของนางศรุตา ชิน

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

ตำแหน่ง
กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการลงทุน

อายุ : 48 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

 • หลักสูตร Book Keeping and Accountant, London Chamber of Commerce and Industry, United Kingdom
 • หลักสูตร Trading Practice Studies, Lee Wai Lee Technical Institute, Hong Kong
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 2558 - 2565 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - 2562 : กรรมการ บริษัท เกนกิ ซูชิ บางกะปิ จำกัด
 • 2555 - 2562 : กรรมการ บริษัท เซน-เรียว นิฮอนมูระ จำกัด

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • -ไม่มี-

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการ บริษัท อาร์ไอซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินเวสต์เมนต์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
448,500,000 หุ้น (ตนเอง 40,500,000 หุ้น และคู่สมรส 408,000,000 หุ้น หรือ 56.06%

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 3 มีนาคม 2552

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ภรรยาของนายอนาวิล จิรธรรมศิริ

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

ตำแหน่ง
กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์ธุรกิจ

อายุ : 44 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

 • ปริญญาตรี Suffolk Sawyer School of Management, Suffolk University, USA
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 2552 - 2565 : รองกรรมการผู้จัดการ - สายปฏิบัติการ บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • -ไม่มี-

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการ บริษัท เชาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
40,500,000 หุ้น หรือ 5.06% โดยไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 3 มีนาคม 2552

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : พี่สาวของนายอนาวิล จิรธรรมศิริ

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี