คณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ

อายุ : 68 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา

 • ปริญญาเอก ด้าน Operations Research, Texas A&M University, USA
 • ปริญญาโท ด้าน Operations Research, Texas A&M University, USA
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 12)
 • Professional Engineer, State of Texas, USA

การอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 12/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 32/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการ บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิม ซิสเต็ม ประเทศไทย จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปกิณ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท คาซาวดี จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ร้อยละ 0.16 (จำนวน 1,298,000 หุ้น)

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2552

ตำแหน่ง
รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

อายุ : 77 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา

 • ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, Missouri University of Science and Technology, USA
 • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, Stanford University, USA
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

 • หลักสูตร Certificate in Regulatory Economics and Processes, University of Florida, USA
 • หลักสูตร Certificate in Telecommunications, Southern Alberta Institute of Technology, Canada
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

 • นายกสภา มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
 • รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา
  (องค์การมหาชน)
 • ประธานผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • กรรมการ บริษัท เอสพียูนิเสอร์ช จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- ไม่มี -

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2552

ตำแหน่ง
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 67 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา

 • ปริญญาโท พัฒนศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรม

 • หลักสูตร Certificate Visiting Colleague Program, University of Hawaii at Manao, USA
 • ประกาศนียบัตรผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง (รุ่นที่ 8) ทบวงมหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 13/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

 • รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
  (องค์การมหาชน)
 • คณะกรรมการฝ่ายการเงินและเหรัญญิก สโมสรเอธานอลไบโอดีเซลแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด
 • กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- ไม่มี -

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2552

ตำแหน่ง
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 49 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขา Business Economics, Bentley Graduate School of Business, Massachusetts, USA
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ St. Louis University, USA
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด
 • กรรมการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอบายนาว จำกัด
 • กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีเอ็มดี พลัส จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- ไม่มี -

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2552

ตำแหน่ง
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการ

อายุ : 53 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา

 • ปริญญาโท นิติศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบริหารองค์การและการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรทางบัญชีและภาษีอากรชั้นสูง ศาลภาษีอากรกลาง

การอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

 • หัวหน้าสำนักงาน ทนายความ และที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานกฎหมาย เค แอนด์ พาร์ทเนอร์
 • กรรมการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด
 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- ไม่มี -

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2552

ตำแหน่ง
กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 44 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา

 • ปริญญาโท ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, Boston University, USA
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาคณิตศาสตร์การเงิน, Boston University, USA
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรด้านกฎหมายอินเตอร์เน็ต, Harvard University, USA
 • ประกาศนียบัตรตัวแทนสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • ประกาศนียบัตรทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา ณ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
 • ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านอนุญาโตตุลาการและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับคดีทรัพย์สิน

การอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 50/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการ บริษัท มโนมนต์ เรียลเอสเตรท จำกัด
 • กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- ไม่มี -

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2552

ตำแหน่ง
กรรมการอิสระ, กรรมการกำกับดูแลกิจการ

อายุ : 53 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม) สาขาการเงิน, University of Pennsylvania, USA
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาเครื่องจักรกล), Massachusetts Institute of Technology, USA

การอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 65/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 207/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

 • ผู้ร่วมก่อตั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน กลุ่มบริษัท คีรี แทรเวล
 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ร้อยละ 0.05 (จำนวน 414,000 หุ้น)

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2552

ตำแหน่ง
กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการ

อายุ : 41 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์วิส จำกัด
 • กรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมเหล็กไทย
 • กรรมการ บริษัท จิวกี่อุตสาหกรรมการทอ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ซีทีแอสเอล จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ร้อยละ 51.00 (จำนวน 408,000,000 หุ้น)

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2552

ตำแหน่ง
กรรมการ, กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการผู้จัดการ, รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ

อายุ : 46 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา

 • หลักสูตร Book Keeping and Accountant, London Chamber of Commerce and Industry, United Kingdom
 • หลักสูตร Trading Practice Studies, Lee Wai Lee Technical Institute, Hong Kong

การอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ร้อยละ 5.06 (จำนวน 40,500,000 หุ้น)

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2552

ตำแหน่ง
กรรมการ, กรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้จัดการ

อายุ : 42 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี Suffolk Sawyer School of Management, Suffolk University, USA

การอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ บริษัท เชาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ร้อยละ 5.06 (จำนวน 40,500,000 หุ้น)

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2552