คณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ

อายุ : 65 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม

 • ปริญญาเอก ด้านวิศวกรรม (Operations Research), Texas A&M University, USA
 • ปริญญาโท ด้านวิศวกรรม (Operations Research), Texas A&M University, USA
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 12)
 • Professional Engineer, State of Texas, USA
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 12/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 32/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการ / บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ / บริษัท ซิม ซิสเต็ม ประเทศไทย จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ / บริษัท ปกิณ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • กรรมการ / บริษัท คาซาวดี จำกัด
 • กรรมการ / บริษัท เปี่ยมทิพย์ จำกัด
 • คณะกรรมการกิจการ APEC และคณะกรรมการกิจการ องค์การระหว่างประเทศ / สภาหอการค้าไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ร้อยละ 0.16 (จำนวน 1,298,000 หุ้น)

ตำแหน่ง
รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 74 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม

 • ปริญญาเอก (EE) Missouri University of Science and Technology, USA
 • ปริญญาโท (EE) Stanford University, USA
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Certificate in Regulatory Economics and Processes, University of Florida, USA
 • หลักสูตร Certificate in Telecommunications, Southern Alberta Institute of Technology, Canada
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 78/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

 • นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 • รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก / สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
 • ประธานผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • กรรมการ / บริษัท เอสพียูนิเสอร์ช จำากัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ไม่มี

ตำแหน่ง
กรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 64 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม

 • ปริญญาโท พัฒนศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • Certificate Visiting Colleague Program, University of Hawaii at Manao, USA
 • ประกาศนียบัตรผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง (รุ่นที่ 8) ทบวงมหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 13/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

 • ผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนและประกันคุณภาพ / มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก / สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
 • คณะกรรมการฝ่ายการเงินและเหรัญญิก / สโมสรเอธานอลไบโอดีเซล แห่งประเทศไทย
 • กรรมการ / บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด
 • กรรมการบริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรทจำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ไม่มี

ตำแหน่ง
กรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 46 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม

 • ปริญญาโท Business Economics, Bentley Graduate School of Business, Massachusetts, USA
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ St. Louis University, USA
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ กรรมการผู้จัดการ / บริษัท ไอบายนาว จำกัด
 • กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / บริษัท พีเอ็มดีพลัส จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ไม่มี

ตำแหน่ง
กรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 50 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม

 • ปริญญาโท นิติศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบริหารองค์การและการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรทางบัญชีและภาษีอากรชั้นสูง ศาลภาษีอากรกลาง
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

 • หัวหน้าสำนักงานทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย / สำนักงานกฎหมาย เค แอนด์ พาร์ทเนอร์
 • กรรมการ กรรมการผู้จัดการ / บริษัท เค แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
 • กรรมการ / บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ไม่มี

ตำแหน่ง
กรรมการ, กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 41 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม

 • ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศมหาบัณฑิต Boston University, USA
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์การเงิน) Boston University, USA
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรด้านกฎหมายอินเทอร์เน็ต Harvard University, USA
 • ประกาศนียบัตรตัวแทนสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • ประกาศนียบัตรทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา ณ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
 • ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านอนุญาโตตุลาการ และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับคดีทรัพย์สิน
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 50/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ / บริษัท บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จำกัด
 • คณะอนุกรรมการเครื่องหมายการค้า / กระทรวงพาณิชย์
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ / บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ / บริษัท มโนมนต์ เรียลเอสเตรท จำกัด
 • กรรมการ กรรมการผู้จัดการ / บริษัท สำนักกฎหมาย ลิ่วมโนมนต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • กรรมการ / บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ไม่มี

ตำแหน่ง
กรรมการ, กรรมการอิสระ

อายุ : 50 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม) สาขาการเงิน The Wharton School, University of Pennsylvania, USA
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องจักรกล) Massachusetts Institute of Technology, USA
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 65/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 207/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

 • ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำานวยการฝ่ายการเงิน / กลุ่มบริษัท Yaana Ventures
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ / บริษัท บิวเด อร์สมาร์ท จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ร้อยละ 0.05 (จำนวน 414,000 หุ้น)

ตำแหน่ง
กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 38 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม

 • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • หลักสูตร Risk Management Seminar & Workshop ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร การตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนา ธรรมนิติ จำกัด
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ / บริษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์วิส จำกัด
 • กรรมการ / สมาคมอุตสาหกรรมเหล็กไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ร้อยละ 51.00 (จำนวน 408,000,000 หุ้น)

ตำแหน่ง
กรรมการ, กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ

อายุ : 42 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม

 • Book Keeping and Accountant, London Chamber of Commerce and Industry, United Kingdom
 • Trading Practice Studies, Lee Wai Lee Technical Institute, Hong Kong
 • หลักสูตร Risk Management Seminar & Workshop, ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ / บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ร้อยละ 5.06 (จำนวน 40,500,000 หุ้น)

ตำแหน่ง
กรรมการ, กรรมการบริหาร, ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด

อายุ : 38 ปี

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม

 • ปริญญาตรี Suffolk Sawyer School of Management, Suffolk University, USA
 • หลักสูตร Risk Management Seminar & Workshop, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร บรรษัทภิบาลสำหรับผู้บริหาร (Corporate Governance) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • หลักสูตร การตรวจสอบ และการควบคุมคุณภาพภายในเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในองค์กร บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนา ธรรมนิติ จำกัด
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ / บริษัท เชาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ร้อยละ 5.06 (จำนวน 40,500,000 หุ้น)